Editoriální politika a postup recenze

 

Recenzním řízením procházejí (resp. vědeckému posouzení jsou podrobeny) všechny články zaslané do redakční rady, s výjimkou recenzí a zpráv informačního charakteru. Redakce stanovila následující postup posuzování rukopisů:

Autor zasílá do redakční rady článek, který musí splňovat požadavky politiky časopisu Evropský filozofický a historický diskurz a pravidla pro přípravu článků. Rukopisy, které nesplňují stanovené požadavky, nejsou zapisovány a nejsou povoleny k dalšímu posouzení, o čemž budou jejich autoři upozorněni.

Každý článek zaslaný do redakční rady prochází 2 úrovněmi posuzování podle výzkumných profilů: otevřené – interní a externí (viz Etické normy časopisu…).

Posuzuje příspěvky a jmenuje recenzenty administrativní redaktor příslušného výzkumného profilu rubriky časopisu Evropský politický a právní diskurs.

Při posuzování rukopisů mohou jako recenzenti působit jak členové redakční rady vědeckého časopisu Evropský filozofický a historický diskurz, tak i externí vysoce kvalifikovaní odborníci, kteří mají hluboké odborné znalosti a zkušenosti v konkrétních odborech.

Interní posuzování trvá do 14 dnů. Po obdržení zpětné vazby od interního recenzenta je kopie rukopisu zaslána podle výzkumného profilu k externímu posouzení předními odborníky ve sféře problematiky článku. Po získání souhlasu vědce, kterému je posouzení nabídnuto, trvá recenzování materiálů (na základě souladu vlastní kvalifikace s oblasti výzkumu autora a neexistence jakéhokoli střetu zájmů), trvá vědecké posouzení článku zpravidla do 30 dnů. Lhůta pro recenzování se může v každém jednotlivém případě lišit, a to aby byly vytvořeny podmínky pro co nejobjektivnější posouzení kvality zaslaných materiálů. Interakce mezi autorem a recenzenty probíhá prostřednictvím e-mailové korespondence s vedoucím redaktorem relevantního výzkumného profilu časopisu Evropský politický a právní diskurs. Na žádost recenzenta a se souhlasem pracovní skupiny redakční rady může interakce mezi autorem a recenzentem probíhat formou bezprostředního osobního kontaktu (takové rozhodnutí může být přijato jen tehdy, pokud otevřenost interakce umožní zlepšit styl a logiku prezentace materiálu výzkumu a nebude potencionálně vytvářet střet zájmů).

V případě, že recenzent poukáže na nutnost provedení určitých oprav článku
– článek je zaslán autorovi s návrhem zohlednit při přípravě aktualizované verze článku připomínky nebo je vyvrátit argumenty. K přepracovanému článku autor přidává zprávu, která obsahuje vyjádření ke všem připomínkám a vysvětluje všechny změny provedené v článku. Opravená verze je znovu předložena recenzentovi, aby ten rozhodl a připravil odůvodněné stanovisko ohledně možnosti publikace. Za datum přijetí článku k publikaci se považuje datum, kdy redakce obdrží kladné stanovisko recenzenta (nebo rozhodnutí redakční rady) ohledně účelnosti a možnosti publikace článku.

V případě nesouhlasu s názorem recenzenta má autor rukopisu právo poskytnout redakci časopisu odůvodněnou odpověď. Za těchto okolností je článek projednáván na jednání pracovní skupiny redakční rady. Redakční rada může článek zaslat jinému odborníkovi k dodatečnému nebo novému recenzování. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout článek v případě neschopnosti či neochoty autora zohlednit doporučení a připomínky recenzentů.

Po obdržení kladných recenzí je rukopis odeslán k literární a technické korektuře. Interakce autora a technického redaktora může probíhat jakoukoliv formou – osobně, e-mailem, telefonicky. Drobné stylistické nebo formální úpravy, které nemají vliv na obsah článku jsou provedeny technickým redaktorem bez odsouhlasení s autorem.

Konečné rozhodnutí o možnosti a účelnosti publikace učiní šéfredaktor v souladu s doporučeními administrativního redaktora příslušného profilu výzkumu časopisu. Po rozhodnutí o přijetí článku k publikaci uvědomí administrativní redaktor časopisu o této skutečnosti autora a uvede předpokládané datum publikace.

Comments are closed.