Dla autorów

 

Czasopismo naukowe „Europejski dyskurs filozoficzno-historyczny” zaprasza do współpracy i publikacji artykułów naukowych doktorów habilitowanych, doktorów, młodych naukowców (doktorantów), specjalizujących się w różnych dziedzinach filozofii, kulturoznawstwa i historii.
„Europejski dyskurs filozoficzno-historyczny” ma stałe daty publikacji cztery razy w roku i przyjmuje artykuły zawierające wyniki oryginalnych badań lub prac analitycznych.

 

Informacje ogólne

„Europejski dyskurs filozoficzno-historyczny” jest czasopismem recenzowanym. Artykuły podlegają recenzowaniu akademickiemu. Każdy nadesłany manuskrypt otrzymuje co najmniej dwie recenzje fachowe, z których przynajmniej jedna jest podwójnie ślepa recenzja („double-blind”).
Artykuł można przesłać na adres e-mail: [email protected]. Wstępna ocena artykułu przez redakcję, zaakceptowane do recenzji, przyjęcia artykułu do publikacji po recenzowaniu i ostateczne przygotowanie artykułu do publikacjitrwają zwykle trwa od jednego do trzech miesięcy.
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie należą zarówno jak do autora, tak i do „Europejski dyskurs filozoficzno-historyczny”.
Czasopismo naukowe „Europejski dyskurs filozoficzno-historyczny” nie dopuszcza żadnej formy plagiatu, w tym autoplagiatu. Każdemu cytatowi – nawet krótkiemu – z osobnego źródła musi towarzyszyć odpowiedna informacja o cytowaniu. Autorzy są odpowiedzialni za przestrzeganie praw autorskich podczas cytowania materiałów.

Dopuszczalny rozmiar artykułu: to 10-30 stron (jedna strona = 2000 drukowanych znaków ze spacjami).
Język: artykuły przyjmowane są w języku angielskim, czeskim, polskim, niemieckim, francuskim i ukraińskim. Redaktorzy mogą zapewnić dodatkowe usługi z tłumaczenia artykułów na języki obce (angielski, czeski, polski, włoski i inne).
Każdy artykuł (niezależnie od języka) musi mieć streszczenia w języku angielskim. Streszczenie składają się z jednego akapitu (ponad 1800 znaków ze spacjami). W streszczeniu autor powinien określić, dlaczego przeprowadzono badanie, w jaki sposób ono zostało przeprowadzone, a także główne wyniki i wnioski. Streszczenie powinno zawierać przegląd hipotez, metod, wyników, wniosków i konsekwencji badania. Odniesienia do źródeł (przypisy) w streszczeniu są niedozwolone.
Ilustracje do artykułów (wykresy, zdjęcia i diagramy) należy przesłać w formacie TIFF lub PDF (każda grafika w osobnym pliku). Przygotowując ilustracje należy pamiętać, że w czasopiśmie nie ma kolorowego nadruku.
W przypadku naruszenia tych zasad redakcja nie dokonuje rejestracji manuskryptów do publikacji .
Opłata za usługi redakcyjne dotyczące publikacji artykułu (online) w języku angielskim (czeskim, polskim, niemieckim, francuskim) wynosi 30 €.
Opłata za usługi redakcyjne dotyczące publikacji artykułu (online) w dowolnym innym języku UE lub w języku ukraińskim wynosi 40 €.
Kopia papierowa czasopisma kosztuje 5 € (bez kosztów wysyłki).

 

ZASADY I PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
STYLU APA W ARTYKULE

Podstawowe zasady: Odniesienia (przypisy) do literatury w artykule powinny znajdować się na dole strony, na końcu artykułu przypisu są niedozwolone. Bibliografia musi być sformatowana zgodnie z konwencjami Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA). Poniżej znajdują się przykłady, jak uporządkować najczęstsze źródła bibliograficzne. Więcej informacji na stronie: http://www.apastyle.org.
Przy sporządzaniu opisów bibliograficznych źródeł i literatury należy wziąć pod uwagę zwyczajową i kursywą pisownię tekstu, a także kolejność ułożenia elementów. Przypisy na dole strony muszą być w oryginalnym języku źródła, czyli nie są tłumaczone i transliterowane. Tekst cytaty w artykule muszą być przetłumaczone na język artykułu.

„References” na końcu artykułu muszą być zlatynizowane. W referencjach artykułów niełacińskich (rosyjskich, ukraińskich, chińskich, gruzińskich itp.), opublikowanych w czasopismach i almanachach, zalecamy następującą strukturę referencyjną:

– Imię i nazwisko autora/autorów (transliteracja);
– rok wydania w nawiasach, np. (2021).
– oryginalny tytuł artykułu w transliteracji znakami łacińskimi oraz tłumaczenie na język angielski w nawiasach kwadratowych [];
– oryginalna nazwa źródła, transliterowana znakami łacińskimi, oraz tłumaczenie na język angielski w nawiasach kwadratowych [];
– informacja o wydawnictwie w języku angielskim.

Zamieszczając przypisy do materiałów internetowych, należy podać imię i nazwisko autora, tytuł strony, nazwę strony (kursywą), adres strony, oznaczony symbolami <> oraz datę ostatniego wyświetlenia tej strony (w nawiasach). Data musi być podana w języku artykułu, np. <URL> (2021, December, 12).
W poniższych przykładach każdy rodzaj przypisu jest podany dwa razy w różnych formatach: pierwszy – to przykład przypisu na dole strony; drugi – to przykład referenses.

Przykłady:

Monografia:

Gordon, M.M. (1964). Assimilation in American life. The role of Rase, Religion and National Origins. New York: Oxford University Press, 74.

Gordon, M.M. (1964). Assimilation in American life. The role of Rase, Religion and National Origins. New York: Oxford University Press.  [in English]

 

Скальковський, А. (1994). Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького. Дніпропетровськ: Січ, 678.

Skalkovskyi, A. (1994). Istoriia Novoi Sichi, abo ostann’oho Kosha Zaporozkoho [History of the New Host or the last government Zaporizhia]. Dnipropetrovsk: Sich. [In Ukrainian]

 

Moynihan, D.P., Glazer, N. (1975). Ethnicity: Theory and Experience. Cambridge: Harvard University Press, 5.

Moynihan, D.P., Glazer, N. (1975). Ethnicity: Theory and Experience. Cambridge: Harvard University Press. [in English]

 

Мазуренко, В. Іщук, О. (2008). Василь Кук Головний командир УПА. Рівне: Видавець Олег Зень, 14-21.

Mazurenko, V. Ishchuk, O. (2008). Vasyl Kuk Holovnyi komandyr UPA. [Vasyl Kuk is the Chief commander of the UPA]. Rivne: Vydavets Oleh Zen. [in Ukrainian].

 

Artykuł w czasopiśmie:

Bauerlein, M. (2004-2005). Booker T. Washington and W. E. B. Du Bois: The origins of a bitter intellectual battle. The Journal of Blacks in Higher Education, 46, 106-114.

Bauerlein, M. (2004-2005). Booker T. Washington and W. E. B. Du Bois: The origins of a bitter intellectual battle. The Journal of Blacks in Higher Education, no. 46, 106-114. [in English].

 

Musilová, K. (2017). Možnosti aplikace konceptu postmateriálního štěpení na substátních úrovních. Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75. doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.1.55

Musilová, K. (2017). Mozhnosti aplikace konceptu postmaterialnigo shtepeni na substatnih urovnih. [The Possibilities and Limits of Applying the Concept of Postmaterial Cleavage on Sub-State Levels]. Central European Political Studies Review, no. 19(1), 55-75. doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.1.55 [in Czech].

 

Nye, J.S., Owens, W.A. (1996). America’s Information Edge. Foreign Affairs, March/April, 49-67.

Nye, J.S., Owens, W.A. (1996). America’s Information Edge. Foreign Affairs, March/April, 49-67. [in English].

 

Botan, M., Corbu, N., Sandu, D. (2016). The complicated relation between news frames and political trust: a case study of Romania. Středoevropské politické studie, 18(2-3), 122-140. doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2016.23.122

Botan, M., Corbu, N., Sandu, D. (2016). The complicated relation between news frames and political trust: a case study of Romania. Stredoevropske politichke studie. [The Middle East European Political Studies], no. 18(2-3), 122-140. doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2016.23.122 [in English].

 

Materiały konferencyjne:

Башлик, Д.О. (2015). Історичні передумови для сучасного економічного суперництва Японії та Китаю. Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 жовтня 2015 р.), 89-91.

Bashlik, D.O. (2015). Іstorichnі peredumovi dlya suchasnogo ekonomіchnogo supernictva Yaponіy ta Kitayu. [Historical prerequisites for the current economic rivalry of Japan and China]. Polіtologіya, fіlosofіya, socіologіya: konturi mіzhdisciplіnarnogo peretinu: materіali ІІІ Mіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї konferencії (m. Odesa, 15-16 zhovtnya 2015 r.). [Political science, philosophy, sociology: contours of the interdisciplinary section: materials of the 3rd International Scientific and Practical Conference (Odesa, October 15-16, 2015)], 89-91. [in Ukrainian].

 

Давиденко, М.Л., Сірик, О.М. (2013) Сучасні проблемні питання тлумачення статті 152 Кримінального кодексу України. Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.), 2, 284-285.

Davidenko, M.L., Sіrik, O.M. (2013) Suchasnі problemnі pitannya tlumachennya stattі 152 Krimіnalnogo kodeksu Ukraini. [Current issues of interpretation of Article 152 of the Criminal Code of Ukraine]. Pravove zhittya suchasnoї Ukraini: materіali Mіzhnarodnoi naukovoi konferencіi profesorsko-vikladackogo ta aspіrantskogo skladu (m. Odesa, 16-17 travnya 2013 r.) [The Legal Life of Modern Ukraine: Materials of the International Scientific Conference of the Teaching and Postgraduate Students (Odessa, May 16-17, 2013)], 2, 284-285. [in Ukrainian].

 

Web-link:

Burghardt, W.E.B. Strivings in the Negro People. World edition – The Atlantic. <https://goo.gl/EntdDB> (2016, August, 20).

Burghardt, W.E.B. Strivings in the Negro People. World edition – The Atlantic. <https://goo.gl/EntdDB> [in English]. (2016, August, 20).

 

Тихонов, А. К. Политика Российской империи по отношению к католикам, мусульманам, иудеям в последней четверти ХVІІІ –  начале ХХ в. disserCat  электронная библиотека диссертаций. <www.dissercat.com/content/politika-rossiiskoi-imperii-po-otnosheniyu-k-katolikam-musulmanam-iudeyam-v-poslednei-chetve> (2017, февраль, 01).

Tihonov, A.K. (2008). Politika Rossijskoj imperii po otnosheniju k katolikam, musul’manam, iudejam v poslednej chetverti XVІІІ – nachale XX v. [Politics of the Russian Empire in relationships for Catholics, Muslims, yudeyam in posledney fourth XVIII – early twentieth century]. disserCat  ehlektronnaya biblioteka dissertacij. [disserCat – electronic library of dissertations].  <www.dissercat.com/content/politika-rossiiskoi-imperii-po-otnosheniyu-k-katolikam-musulmanam-iudeyam-v-poslednei-chetve> (2017, February, 01). [in Russian].

 

Hadiz, V.R., Chryssogelos A.  Populism in world politics: A comparative cross-regional perspective. International Political Science Review: SAGE Journals. <http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0192512117693908 > (2017, September, 18).

Hadiz, V.R., Chryssogelos A.  Populism in world politics: A comparative cross-regional perspective. International Political Science Review: SAGE Journals. <http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0192512117693908 > [in English]. (2017, September, 18).

 

How Martin Luther King’s ‘I Have A Dream’ Speech Changed The World. The World Post. <http://goo.gl/8qpRnr> (2016, December, 10).

How Martin Luther King’s ‘I Have A Dream’ Speech Changed The World. The World Post. <http://goo.gl/8qpRnr> [in English]. (2016, December, 10).

 

Źródła archiwalne i rękopisy:

Державний архів Хмельницької області, ф.120, оп.1, спр.91, 25 арк.

Derzhavnyi arkhiv Khmelnytskoi oblasti [State Archives of Khmelnytsky Region], f. 120, op. 1, spr. 91. [in Ukrainian].

 

Інститут рукопису ЦНБ ім. В.І. Вернадського, Ф. 9, Оп. 1, Спр. 1527−1578, арк. 14.

Instytut rukopysu TsNB im. V.I. Vernadskoho [Institute of Manuscript V.I. Vernadsky Central Scientific Library], F. 9, Op. 1, Spr. 1527−1578. [In Church Slavonic]

 

Центральний державний історичний архів України в м. Києві, ф. 442, оп. 445, спр.15, арк. 46.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy v m. Kyievi [Central State Historical Archive of Ukraine in Kyiv], f. 533, op. 1-a, spr. 15 [in Ukrainian].

Komentowanie jest wyłączone.