2020, V. 6, Iss. 3

 

European philosophical and historical discourse, 2020, Volume 6, Issue 3
DOI: 10.46340/ephd.2020.6.3

Title

Table of contents

SOCIAL AND POLITICAL HISTORY

Sergii Ilchyshyn, THE STRUCTURE OF THE GOVERNING BODIES OF EDUCATION IN THE STANISLAVSKY VOIVODESHIP ACCORDING TO ARCHIVAL MATERIALS. DESCRIPTION [Сергій Ільчишин, СТРУКТУРА КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОСВІТИ НА ТЕРЕНАХ СТАНІСЛАВСЬКОГО ВОЄВОДСТВА ЗА АРХІВНИМИ МАТЕРІАЛАМИ. ОПИС] 6-11

Yurii Velinets, EVERYDAY LIFE OF SOVIET MINERS IN THE 50’S – EARLY 90’S OF THE TWENTIETH CENTURY (ON THE EXAMPLE OF THE VOLYN REGION OF THE USSR) [Юрій Велінець, ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ РАДЯНСЬКИХ ГІРНИКІВ У 50-ПОЧАТКУ 90-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТІ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ УРСР)] 12-24

Yana Horodniak, DISSEMINATION OF TRUTH ABOUT THE HOLODOMOR AFTER OFFICIAL RECOGNITION OF THE USSR BY THE USA GOVERNMENT [Яна Городняк, ПОШИРЕННЯ ІСТИНИ ПРО ГОЛОДОМОР ПІСЛЯ ОФІЦІЙНОГО ВИЗНАННЯ СРСР УРЯДОМ США] 25-31

HISTORY OF SCIENCE

Roman Kotsur, CONTRIBUTION OF PROFESSOR V. F. NIKOLAEV (1889-1973) TO THE DEVELOPMENT OF THE SUKHUM BRANCH OF THE ALL-UNION INSTITUTE OF CROP PRODUCTION [Роман Коцур, ВНЕСОК ПРОФЕСОРА В.Ф. НІКОЛАЄВА (1889–1973) У РОЗБУДОВУ СУХУМСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ВСЕСОЮЗНОГО ІНСТИТУТУ РОСЛИННИЦТВА] 32-38

Nataliia Shulha, PROFESSOR M.O. TIULENIEV’S SCIENTIFIC & ORGANIZATIONAL ACTIVITIES IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURAL SCIENCES OF THE USSR ACADEMY OF SCIENCES IN 1949–1956 [Наталія Шульга, НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСОРА М. О. ТЮЛЕНЄВА У ВІДДІЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК АКАДЕМІЇ НАУК УРСР У 1949-1956 рр.] 39-48

SOURCE STUDIES AND HISTORIOGRAPHY

Liudmyla Salahub, «THE UKRAINIAN HISTORICAL JOURNAL» VS «THE UKRAINIAN HISTORIAN»: TWO PARADIGMS REGARDING THE HETMANATE OF THE 18th CENTURY [Людмила Салагуб, «УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ» VS «УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИК»: ДВІ ПАРАДИГМИ ЩОДО ГЕТЬМАНЩИНИ ХVІІІ ст.] 49-58

Oleksii Yankul, TO THE QUESTION OF CORRELATION BETWEEN GENERAL IMPERIAL AND LOCAL INFORMATION IN «KHARKIV CALENDAR» (FOR 1869–1917) [Олексій Янкул, ДО ПИТАННЯ ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАГАЛЬНОІМПЕРСЬКОЇ ТА МІСЦЕВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В «ХАРЬКОВСКОМ КАЛЕНДАРЕ» (на 1869–1917 рр.)] 59-64

Vladyslav Fulmes, EPISTOLARY HERITAGE OF THE METROPOLITAN OF THE WESTERN EUROPEAN AND PARIS UAOC IN THE DIASPORA OF ANATOLY (DUBLYANSKY) [Владислав Фульмес, ЕПІСТОЛЯРНА СПАДЩИНА МИТРОПОЛИТА ЗАХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО І ПАРИЖСЬКОГО УАПЦ В ДІАСПОРІ АНАТОЛІЯ (ДУБЛЯНСЬКОГО)] 65-70

Liudmyla Gutsalo, Galyna Mishchuk, CONTRIBUTION OF PROTOIEREUS MYKOLA TRYPOLSKY TO THE STUDY OF VOLYN HISTORY [Людмила Гуцало, Галина Міщук, ВНЕСОК ПРОТОІЄРЕЯ МИКОЛИ ТРИПОЛЬСЬКОГО У ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ВОЛИНІ] 71-78

Nadiia Stoberska, POLISH LAND OWNING IN RIGHT-BANK AREAS OF UKRAINE: EVOLUTION OF THE UKRAINIAN-RUSSIAN SCIENTIFIC PARADIGM [Надія Стоберська, ПОЛЬСЬКЕ ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ НА ПРАВОБЕРЕЖНИХ ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ: ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОЇ НАУКОВОЇ ПАРАДИГМИ] 79-87

HISTORY OF CULTURE AND CULTUROLOGY

Іvan Tonkoshkur, HORRORS DISENGAGED: OCTOPUS IMAGE FUNCTIONING IN THE TRANSATLANTIC CULTURAL SPACE OF THE 19TH – EARLY 20th CENTURY [Іван Тонкошкур, ВИВІЛЬНЕНІ ЖАХИ: ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБРАЗУ ВОСЬМИНОГА У ТРАНСАТЛАНТИЧНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ХІХ – ПОЧ. ХХ ст.] 88-95

Yaroslav Platmir, UKRAINIAN PEASANTRY OF NADDNIPRIANSCHYNA AT THE END OF THE NINETEENTH – FIRST DECADES OF THE TWENTIETH CENTURY IN RUSSIAN NATIONAL DISCOURSE [Ярослав Платмір, УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО НАДДНІПРЯНЩИНИ НАПРИКІНЦІ ДЕВ’ЯТНАДЦЯТОГО – ПЕРШОМУ ДЕСЯТИЛІТТІ ДВАДЦЯТОГО СТОРІЧЧЯ В РОСІЙСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ] 96-102

Andrii Yashchuk, THE FIRST STAGE OF THE SOVIET NON-CONTROL MUNICIPAL HERALDRY CREATION IN THE SOUTHERN UKRAINE (1967 – 1971) [Андрій Ящук, ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РАДЯНСЬКОГО СТИХІЙНОГО МІСЬКОГО ГЕРБОТВОРЕННЯ У ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ (1967 – 1971 рр.)] 103-113

Daryna Honcharenko, PRE-WEDDING CYCLE OF UKRAINIAN RITUAL WEDDING: TRANSFORMATION OF TRADITION IN THE PRESENT TIME (ON THE MATERIALS OF THE CITY OF KYIV) [Дарина Гончаренко, ПЕРЕДВЕСІЛЬНИЙ ЦИКЛ УКРАЇНСЬКОГО ОБРЯДОВОГО ВЕСІЛЛЯ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАДИЦІЇ У СУЧАСНІСТЬ (НА МАТЕРІАЛАХ МІСТА КИЄВА)] 114-120

PARTICULAR ISSUES OF SOCIAL PHILOSOPHY

Mykhailo Fedyshyn, TRANSFORMATION OF THE VALUE SYSTEM IN A RISK SOCIETY [Михайло Федишин, ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННІСНОЇ СИСТЕМИ У СУСПІЛЬСТВІ РИЗИКУ] 121-126

Anna Odynets, HOW EMOTIONS ARE POSSIBLE IN TECHNOLOGICAL FORM OF LIFE? [Анна Одинець, ЯК ЕМОЦІЇ Є МОЖЛИВИМИ У ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ФОРМІ ЖИТТЯ?] 127-136

Mariia Zahurska, URBAN IDENTITY IN THE CONDITIONS OF MIGRATION PROCESSES: SOCIO-PHILOSOPHICAL REFLECTION [Марія Загурська, МІСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ В УМОВАХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА РЕФЛЕКСІЯ] 137-143

Comments are closed.