2020, V. 6, Iss. 1

 

European philosophical and historical discourse, 2020, Volume 6, Issue 1

Title

Table of contents

SOCIAL AND POLITICAL HISTORY

Oleksandr Kiriakov, THE THEBES AND BOIOTIA AFTER THE BATTLE OF PLATEA [Олександр Кір’яков, ФІВИ ТА БЕОТІЯ ПІСЛЯ БИТВИ ПРИ ПЛАТЕЯХ] 6-10

Andrii Shevchuk, SUPREME COURTS’ ADVISORS AT THE RIGHT-BANK UKRAINE AS IMPLEMENTERS OF IMPERIAL EXPERTISE (1797-1831) [Андрій Шевчук, РАДНИКИ ГОЛОВНИХ СУДІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ: РЕАЛІЗАТОРИ ІМПЕРСЬКИХ ПРАКТИК (1797 – 1831)] 11-18

Volodymyr Shevchenko, INTELLIGENCE ACTIVITIES OF POLAND ON THE TERRITORY OF THE UKRAINIAN SSR IN 1921-1932: RECRUITMENT, TRAINING AND FINANCING [Володимир Шевченко, РОЗВІДУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬЩІ НА ТЕРИТОРІЇ УСРР У 1921-1932 рр.: КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПІДГОТОВКА ТА ФІНАНСУВАННЯ] 19-25

Tetiana Semanyshyn, PUBLIC ASSOCIATIONS OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF ECONOMIC AND POLITICAL COMPANIES (1929-1935) [Тетяна Семанишин, ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ГОСПОДАРСЬКО-ПОЛІТИЧНИХ КАМПАНІЙ (1929-1935 рр.)] 26-31

Ihor Shuiskyi, ADVERTISING AND COUNTER-ADVERTISING OF THE ALL-UKRAINIAN TRADING OFFICE«TORGSIN» IN 1931–1936 [Ігор Шуйський, РЕКЛАМА ТА КОНТРРЕКЛАМА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КОНТОРИ «ТОРГСИН» У 1931–1936 рр.] 32-39

Liudmyla Rudnytska, GRANTING TOWN STATUS TO ROKYTNE VILLAGE IN VOLYN REGION DURING THE INTERWAR PERIOD [Людмила Рудницька, НАДАННЯ РОБІТНИЧОМУ ПОСЕЛЕННЮ РОКИТНЕ МІСЬКОГО СТАТУСУ НА ВОЛИНІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД] 40-47

SOURCE STUDIES AND HISTORIOGRAPHY

Vitalii Liulka, THE NEWSPAPER “BORDER GUARD OF UKRAINE” AS A SOURCE OF RESEARCH ON MIGRATION MOVEMENTS TO UKRAINE (1992-2018) [Віталій Люлька, ГАЗЕТА «ПРИКОРДОННИК УКРАЇНИ», ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ МІГРАЦІЙНИХ РУХІВ ДО УКРАЇНИ (1992-2018 рр.)] 48-54

Ihor Postolnyk, PROBLEMS OF MEDICAL CARE OF UKRAINIAN PEASANTRY OF THE SECOND HALF OF THE NINETEENTH CENTURY IN THE RUSSIAN EMPIRE: HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM [Ігор Постольник, ПРОБЛЕМАТИКА МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ] 55-61

HISTORY OF CULTURE AND CULTUROLOGY

Veronika Riaboshapka, THE PLACE OF THE SANHUSHKO FAMILY IN THE SOCIO-POLITICAL LIFE OF THE POLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH [Вероніка Рябошапка, МІСЦЕ РОДИНИ САНГУШКІВ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ] 62-67

Іvan Tonkoshkur, «BODY POLITICS» AND UKRAINIAN IDEOLOGIES IN THE FIRST HALF OF THE TWENTIETH СENTURY: D. DONTSOV, V. LYPYNSKYІ [Іван Тонкошкур, «ПОЛІТИКИ ТІЛА» ТА УКРАЇНСЬКІ ІДЕОЛОГІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ: Д. ДОНЦОВ, В. ЛИПИНСЬКИЙ] 68-72

Anatolii Babynskyi, THE PHENOMENON OF “DIASPORIC RELIGION”: THE CASE OF THE THIRD WAVE OF UKRAINIAN EMIGRATION [Анатолій Бабанський, ФЕНОМЕН “ДІАСПОРНОЇ РЕЛІГІЇ”: ПРИКЛАД ТРЕТЬОЇ ХВИЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ] 73-81

Inna Bilotserkivska, DEVELOPMENT AND FUNCTIONING OF THE BOARDING SCHOOLS NETWORK IN THE SUMY REGION IN 1950–2020 [Інна Білоцерківська, РОЗБУДОВА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖІ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 1950–2020 рр.] 82-88

Ruslana Potapenko, EDUCATION AS A MAIN FACTOR IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF UKRAINE: HISTORICAL EXPERIENCE OF THE PERIOD «PERESTROIKA» (1985-1991) [Руслана Потапенко, ОСВІТА ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ДОБИ «ПЕРЕБУДОВИ» (1985-1991 рр.)] 89-94

Taras Zaiets, DEVELOPMENT OF INSTITUTIONS OF CULTURE AND ARTS IN POLTAVA REGION IN 1991-2017 [Заєць Тарас, РОЗВИТОК ІНСТИТУТІВ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ В 1991-2017 РОКАХ] 95-99

Tetiana Shershova, CULTURAL MEMORY AS A FACTOR IN THE FORMATION OF A NATIONAL IDENTITY: ON THE EXAMPLE OF FOLK-SONG PERFORMANCE OF POLTAVA REGION [Тетяна Шершова, КУЛЬТУРНА ПАМЯТЬ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: НА ПРИКЛАДІ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ] 100-104

Zhanna Shkliarenko, PERFORMANCE ART: ITS VARIABILITY IN UKRAINIAN CULTURE [Шкляренко Жанна, СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО: ВАРІТИВНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ] 105-113

Yaroslav Moskvin, ETHICAL AND ANTHROPOLOGICAL TYPES OF FICTION [Ярослав Москвін, ЕТИКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ТИПИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ] 114-119

Rahim Amir Hussain, “SPIRITUAL MEDICINE” OF ABU BAKR AR-RAZI IN INTERCULTURAL DIALOGUE: SOCIOPHILOSOPHICAL MEANINGS AND ORIENTATIONS [Рахім Амір Хуссейн, «ДУХОВНА МЕДИЦИНА» АБУ БАКРА АР-РАЗІ У МІЖКУЛЬТУРНОМУ ДІАЛОЗІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ СЕНСИ І ОРІЄНТИРИ] 120-126

Serhii Hulevskyi, CULT TV VS. MAINSTREAM TELEVISION: PHILOSOPHICAL REFLECTION [Сергій Гулевський, КУЛЬТОВЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ VS МЕЙНСТРИМ ТЕЛЕБАЧЕННЯ: ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ] 127-132

Hanna Horokholynska, THE SEMANTIC CHARACTERISTICS OF THE HORSE IMAGE THROUGH THE PRISM OF CONVERGENT CONNOTATIONS BY THE EXAMPLE OF THE ICONOGRAPHY OF ST. BORIS AND GLIB [Ганна Горохолинська, СЕМАНТИЧНА ЗНАКОВІСТЬ ОБРАЗУ КОНЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОНВЕРГЕНТНИХ КОНОТАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ ІКОНОГРАФІЇ СВЯТИХ БОРИСА ТА ГЛІБА] 133-145

PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS STUDIES

Yaroslav Hnatiuk, PARADIGMATIC METHODOLOGICAL POSSIBILITIES OF HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL SCIENCE [Ярослав Гнатюк, ПАРАДИГМАЛЬНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОЇ НАУКИ] 146-153

Viktoriia Babiuk, THE TRANSFORMATION OF THE RELEVANCE CRITERION: FROM THE BEGINNING TO NOWADAYS [Вікторія Бабюк, ТРАНСФОРМАЦІЯ КРИТЕРІЮ ВІДПОВІДНОСТІ: ВІД ПОЧАТКУ ДО НАШИХ ДНІВ] 154-159

Vitalii Brynov, THE CHILDREN OF LIGHT AND THE CHILDREN OF DARKNESS: ETHICAL DIMENSIONS OF CHRISTIAN REALISM [Віталій Бринов, ДІТИ СВІТЛА І ДІТИ ТЕМРЯВИ: ЕТИЧНА ПЛОЩИНА ХРИСТИЯНСЬКОГО РЕАЛІЗМУ] 160-165

Mariana Timonina, Karyna Kulik, CINEMATIC AESTHETICIZATION OF VIOLENCE BY THE PHILOSOPHY OF EVENTS [Марьяна Тимонина, Карина Кулик, КІНЕМАТОГРАФІЧНА ЕСТЕТИЗАЦІЯ НАСИЛЬСТВА У КОНЦЕПЦІЇ ФІЛОСОФІЇ ПОДІЇ] 166-169

Fedir Strizhachuk, CONTROVERSIAL ASPECTS OF THE TRINITARIAN THEOLOGY OF K. BARTH: “MODES OF BEING” AND “FILIOQUE” [Федір Стрижачук, ПОЛЕМІЧНІ АСПЕКТИ ТРИНІТАРНОГО БОГОСЛОВ’Я К. БАРТА: КОНЦЕПЦІЯ «ОБРАЗІВ БУТТЯ» І «FILIOQUE»] 170-176

Andrii Shymanovych, KARL BARTH`S RADICALLY CHRISTOCENTRIC THEOLOGICAL EXEGESIS [Андрій Шиманович, РАДИКАЛЬНИЙ ХРИСТОЦЕНТРИЗМ БОГОСЛОВСЬКОЇ ЕКЗЕГЕЗИ КАРЛА БАРТА] 177-185

Anatolii Dymchuk, FREEMASONRY SOCIAL DOCTRINE PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS (FROM J. G. FICHTE TO THE PRESENT) [Анатолій Димчук, ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ МАСОНСТВА (ВІД Й. Г. ФІХТЕ ДО СУЧАСНОСТІ)] 186-194

Andrii Pavliuchenko, MAX STIRNER’S PHILOSOPHY AND MODERN ANARCHISM [Андрій Павлюченко, ФІЛОСОФІЯ МАКСА ШТІРНЕРА І СУЧАСНИЙ АНАРХІЗМ] 194-201

Comments are closed.