2018, V. 4, Iss. 4

 

European philosophical and historical discourse, 2018, Volume 4, Issue 4 – download the entire journal

Title

Table of contents

SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY

Nataliia Tatsiienko, OPPOSITION OF PEASANTS IN UMAN DISTRICT IN 1826 UNDER THE LEADERSHIP OF OLEKSIY SEMENOV [Наталія Тацієнко, ВИСТУПИ СЕЛЯН УМАНСЬКОГО ПОВІТУ В 1826 Р. ПІД ПРОВОДОМ ОЛЕКСІЯ СЕМЕНОВА] 6-11

Oksana Alyoshina, ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF ORTHODOX CHURCH FRATERNITIES IN THE VOLYN PROVINCE IN THE SECOND HALF OF THE NINETEENTH CENTURY [Оксана Альошина, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВНИХ БРАТСТВ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.] 12-17

Ivan Khoma, ACTIVITY OF YEVHEN KONOVALETS IN THE ORGANIZATIONS «SOKIL» AND «PROSVITA» IN 1909 – 1913 [Іван Хома, ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ В ТОВАРИСТВАХ «СОКІЛ» ТА «ПРОСВІТА» В 1909 – 1913 рр.] 18-23

Olha Bilobrovets, POLISH ARMED FORCES IN UKRAINE IN CONDITIONS OF CHANGING POLITICAL SYSTEM (1917-1918) [Ольга Білобровець, ПОЛЬСЬКІ ЗБРОЙНІ СИЛИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЗМІНИ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ (1917-1918 рр.)] 24-30

SOURCE STUDIES AND HISTORIOGRAPHY

Nataliia Radchenko, THE SOURCES OF STATISTICAL INFORMATION ON THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF CREDIT INSTITUTIONS IN UKRAINE (1873-1918): THE EDITION OF THE COMMITTEE OF REPRESENTATIVES OF JOINT-STOCK COMMERCIAL CREDIT BANKS [Наталія Радченко, ДЖЕРЕЛА СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ (1873-1918): ВИДАННЯ КОМІТЕТУ З’ЇЗДУ ПРЕДСТАВНИКІВ АКЦІОНЕРНИХ БАНКІВ КОМЕРЦІЙНОГО КРЕДИТУ] 31-35

Andriі Shapoval, COOPERATION OF ACADEMICIAN V.M. PERETTS WITH EUROPEAN SCHOLARS (ACCORDING TO EPISTOLARY DOCUMENTS) [Андрій Шаповал, СПІВПРАЦЯ АКАДЕМІКА В. М. ПЕРЕТЦА З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ВЧЕНИМИ (ЗА ЕПІСТОЛЯРНИМИ ДОКУМЕНТАМИ)] 36-43

HISTORY AND THEORY OF EDUCATION

Vitaliya Gotynyan-Zhuravlyova, PECULIARITIES OF KNOWLEDGE QUALITY MEASUREMENT: THE PHILOSOPHICAL ASPECT [Віталія Готинян-Журавльова, ОСОБЛИВОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ] 44-48

HISTORY AND THEORY OF CULTURE

Oleksandr Bezruchko, THE SECOND PERIOD OF EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC ACTIVITY OF AN OUTSTANDING UKRAINIAN CINEMA PROFESSOR O.S. MOUSSIENKO [Олександр Безручко, ДРУГИЙ ПЕРІОД ПЕДАГОГІЧНОЇ І НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИДАТНОГО УКРАЇНСЬКОГО КІНОПЕДАГОГА О.С. МУСІЄНКО] 49-54

Roman Oryshchenko, THE BOLSHEVIK REGIME AS A FACTOR OF REVOLUTIONARY CHANGE OF CONSCIOUSNESS OF UKRANIAN PEASANTS IN THE 1920s-BEGINNING OF THE 1930s. (BASED ON THE PARADIGM BY J. SCOTT) [Роман Орищенко, БІЛЬШОВИЦЬКИЙ РЕЖИМ ЯК ЧИННИК РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ЗМІНИ СВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА (1920-і – ПОЧАТОК 1930-х рр.) (НА ЗАСАДАХ ПАРАДИГМИ ДЖ. СКОТТА)] 55-59

Viktoriia Freidlina, THE METHODOLOGY OF STUDYING THE PROCESSES OF CULTURAL INTERACTION BETWEEN MAN AND NATURE IN THE FRAMEWORK OF URBAN PARK SPACES [Вікторія Фрейдліна, МЕТОДОЛОГІЯ ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ КУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДИНИ ТА ПРИРОДИ У РАМКАХ МІСЬКИХ ПАРКОВИХ ПРОСТОРІВ] 60-66

PARTICULAR ISSUES OF CONTEMPORARY CULTURE

Andrii Кutsyk, SOCIAL NETWORKS AS A CONTRIBUTING FACTOR IN THE GLOBALIZATION OF THE INTERNET USER’S CULTURE IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE [Андрій Куцик, СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК СПРИЯЮЧИЙ ФАКТОР ГЛОБАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРИ КОРИСТУВАЧІВ ІНТЕРНЕТУ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА СХІДНІЙ ЄВРОПІ] 67-71

Viktoriia Danylova, PRINCIPLES AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF “SPECIAL ARTISTIC EVENTS” [Вікторія Данилова, ПРИНЦИПИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕЖИСУРИ «СПЕЦІАЛЬНИХ ХУДОЖНІХ ПОДІЙ»] 72-79

PARTICULAR ISSUES OF PHILOSOPHY

Yaroslav Hnatiuk, THE FORMALIZATION OF DIALECTICS [Ярослав Гнатюк, ФОРМАЛІЗАЦІЯ ДІАЛЕКТИКИ] 80-87

Kseniia Zobenko, ABOUT FAT MEN, TROLLEYS AND MORAL PHILOSOPHY OF ROBOTS [Ксенія Зобенко, ПРО ТОВСТУНІВ, ВАГОНЕТКИ ТА МОРАЛЬНУ ФІЛОСОФІЮ РОБОТІВ] 88-92

Serhii Alushkin, NATURE OF DESIRE FROM THE PERSPECTIVE OF HUMAN SOCIAL ESSENCE [Сергій Алушкін, ПРИРОДА БАЖАННЯ З ТОЧКИ ЗОРУ ІДЕЇ СОЦІАЛЬНОЇ СУТНОСТІ ЛЮДИНИ] 93-97

Nadiia Kopylova, GENDER DIMENSIONS OF POWER: THE STEREOTYPE OF “ETERNAL VIRGIN” [Надія Копилова, ГЕНДЕРНІ ВИМІРИ ВЛАДИ: СТЕРЕОТИП «ВІЧНОЇ ДІВИ»] 98-104

Valeriia Sapega, KANT’S “CRITIQUE OF JUDGMENT” IN MODERN REFLECTIONS ABOUT THE FUTURE OF AESTHETICS [Валерія Сапега, «КРИТИКА ЗДАТНОСТІ СУДЖЕННЯ» КАНТА В СУЧАСНИХ РЕФЛЕКСІЯХ ПРО МАЙБУТНЄ ЕСТЕТИКИ] 105-111

PHILOSOPHY OF RELIGION

Viacheslav Rubskyi, CATEGORIZATION AND SEMIOTIC MODELING OF THE WORLDVIEW [Вячеслав Рубський, КАТЕГОРИЗАЦІЯ І СЕМІОТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КАРТИНИ СВІТУ] 112-117

Tetiana Chernigova, LIFE PHILOSOPHY OF M. MAETERLINCK THROUGH CHRISTIAN WORLD OUTLOOK (IN PHILOSOPHICAL ESSAY «THE TREASURE OF THE HUMBLE») [Тетяна Чернігова, ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ М.МЕТЕРЛІНКА У СВІТЛІ ХРИСТИЯНСЬКОГО СВІТОВІДЧУТТЯ (У ФІЛОСОФСЬКОМУ ЕСЕ «СКАРБ ПОКІРЛИВИХ»)] 118-123

Olena Sidorkina, Oksana Skyba, FACTORS OF FORMATION OF MODERN RELIGIOUS SPACE OF UKRAINE: SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ASPECTS [Олена Сідоркіна, Оксана Скиба, ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО РЕЛІГІЙНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ] 124-128

Comments are closed.