2018, V. 4, Iss. 1

 

Evropský filozofický a historický diskurz, 2018, Svazek 4, 1 vydání

Title

Table of contents

SOCIAL HISTORY

Ihor Sribniak, «SPLENDEURS ET MISИRES…» OF THE UKRAINIAN GENERAL (MYKOLA SHAPOVAL’S PUBLIC AND POLITICAL ACTIVITY IN FRANCE, 1925-1948) [Ігор Срібняк, «SPLENDEURS ET MISИRES…» УКРАЇНСЬКОГО ГЕНЕРАЛА (ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛИ ШАПОВАЛА У ФРАНЦІЇ, 1925-1948 рр.)] 6-13

PARTICULAR ISSUES OF PHILOSOPHY OF RELIGION

Sergii Sannikov, A TRINITARIAN VIEW OF WORSHIP FROM AN EASTERN PERSPECTIVE [Сергій Санніков, ТРИНІТАРНИЙ ПОГЛЯД НА ПОКЛОНІННЯ ЗІ СХІДНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ] 14-25

Mykhaylo Mokiyenko, THE SIGNIFICANCE OF AMOS YONG’S METHODOLOGY FOR STUDYING THE DEVELOPMENT OF PENTECOSTAL MISSIONARY ECCLESIOLOGY [Михайло Мокієнко, ЗНАЧЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ АМОСА ЙОНГА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ П’ЯТИДЕСЯТИЦЬКОЇ МІСІЙНОЇ ЕКЛЕЗІОЛОГІЇ] 26-30

Olha Khrystenko, PHENOMENON OF WOMEN’S CHRISTIAN MINISTRY IN THE CONTEXT OF MODERN PHILOSOPHY OF EDUCATION [Ольга Христенко, ФЕНОМЕН ЖІНОЧОГО ХРИСТИЯНСЬКОГО СЛУЖІННЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ] 31-38

Нanna Salo, ANTHROPOLOGICAL COMPONENT OF THE RELIGIOUS OUTLOOK OF FOREIGN UKRAINIANS AS AN ETHNO-EXISTENTIAL ASPECT OF THE ROOTING OF HUMAN ESSENCE IN RELIGIOUS STUDIES [Ганна Сало, АНТРОПОЛОГІЧНА СКЛАДОВА РЕЛІГІЙНОГО СВІТОГЛЯДУ ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНСТВА ЯК ЕТНОЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ АСПЕКТ УКОРІНЕННЯ СУТНОСТІ ЛЮДИНИ В РЕЛІГІЄЗНАВСТВІ] 39-44

Zynovii Timenyk, ETHNIC AND NATIONAL MOTIVATIONS IN PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS IDEAS: INNOVATION IN THE HISTORIOSOPHY OF UKRAINIAN STUDIES [Зиновій Тіменик, ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ МОТИВИ У ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНИХ ІДЕЯХ: ІННОВАЦІЙНІСТЬ В ІСТОРІОСОФІЇ УКРАЇНОЗНАВЧОГО ДИСКУРСУ] 45-51

HISTORY AND THEORY OF CULTURE

Oleksandr Bezruchko, THE UNKNOWN PAGES OF CREATIVE WORK OF JULIA SOLNTSEVA OVER THE FILM «VISUNSKA REPUBLIC» [Олександр Безручко, НЕВІДОМІ СТОРІНКИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЮЛІЇ СОЛНЦЕВОЇ НАД ФІЛЬМОМ «ВІСУНСЬКА РЕСПУБЛІКА»] 52-57

Serafym Zheliezniak, EVOLUTION OF CINEMA EXPRESSIVE MEANS. PART 1: DIACHRONIC DIMENSION OF AESTHETICS AND VISUAL FILM TOOLS [Серафим Желєзняк, ЕВОЛЮЦІЯ ВИРАЗНИХ ЗАСОБІВ КІНО. ЧАСТИНА 1: ДІАХРОННИЙ ВИМІР ЕСТЕТИКИ ТА ВІЗУАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ КІНО] 58-64

Liudmyla Lanoviuk, INTELLECTUAL IMAGES OF UKRAINIAN VILLAGE XX-XXI CENTURIES. THE MEASURE CHANGES THE PARADIGM OF HISTORICAL MEMORY OF UKRAINIAN SOCIETY [Людмила Лановок, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ЗОБРАЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА В XX-XXI СТОЛІТТЯХ. ЗМІНА ПАРАДИГМИ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА] 65-69

Nataliia Shcherbyna, TYPES OF RESPECT IN EARLY MODERN BRITISH PHILOSOPHERS’ WORKS [Щербина Наталія, РІЗНОВИДИ ПОВАГИ У ПРАЦЯХ БРИТАНСЬКИХ ФІЛОСОФІВ РАННЬОГО МОДЕРНУ] 70-75

Leonid Podolianko, THE PHENOMENON OF FREEDOM AND CULTURE [Леонід Подолянко, ФЕНОМЕН СВОБОДИ ТА КУЛЬТУРИ] 76-82

Alla Malii, Nataliia Yarmolitska, AXIOLOGICAL ROLE OF LANGUAGE PHILOSOPHY IN THE CULTURE OF A NATION [Алла Малій, Наталія Ярмоліцька, ЦІННІСНА РОЛЬ ФІЛОСОФІЇ МОВИ В КУЛЬТУРІ НАЦІЇ] 83-89

Nataliia Ovcharenko, METAPHOR IN ART AS A FORM OF COGNITION AND REFLEXION OF REALITY [Наталія Овчаренко, МЕТАФОРА У МИСТЕЦТВІ ЯК ФОРМА ПІЗНАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ДІЙСНОСТІ] 90-94

MODERN CULTURAL DISCOURSE

Oksana Pidskalna, MULTICULTURALISM OR INTERCULTURALISM: A PARADIGM SHIFT IN SCIENTIFIC DISCOURSE [Оксана Підскальна, МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ ЧИ ІНТЕРКУЛЬТУРАЛІЗМ: ЗМІНА ПАРАДИГМ В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ] 95-100

Svitlana Fylypchuk, THE ORTHODOXY MEDIATIZATION IN THE SURVEY OF THE NEAR-CHURCH ORGANIZATIONS AND ASSOCIATIONS OF THE UOC-MP AND THE UOC-KP ACTIVITIES [Світлана Филипчук, МЕДІАТИЗАЦІЯ ПРАВОСЛАВ’Я У ВИМІРІ ДІЯЛЬНОСТІ НАВКОЛОЦЕРКОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ОБ’ЄДНАНЬ УПЦ МП ТА УПЦ КП] 101-107

Comments are closed.