2017, V. 3, Iss. 1

 

Evropský filozofický a historický diskurz, 2017, Svazek 3, 1 vydání

Title

Table of contents

SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY

Anatolii Barannik, FROM CONFRONTATION TO COOPERATION: TRADE BETWEEN ZAPORIZHZHIA AND NOVOSLOBIDSKY COSSACK REGIMENT (1753−1764) [Анатолій Бараннік, ВІД ПРОТИСТОЯННЯ ДО СПІВПРАЦІ: ТОРГОВЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ МІЖ ЗАПОРІЖЖЯМ І НОВОСЛОБІДСЬКИМ КОЗАЦЬКИМ ПОЛКОМ (1753−1764 рр.)] 7-12

Vitalii Mozdir, ETHNOCULTURAL METAMORPHOSES IN THE PODILSK PROVINCE IN THE LATE EIGHTEENTH – THE EARLY NINETEENTH CENTURIES: GENERAL OVERVIEW OF THE TOPIC [Віталій Моздір, ЕТНОКУЛЬТУРНІ МЕТАМОРФОЗИ У ПОДІЛЬСЬКІЙ ГУБЕРНІЙ НАПРИКІНЦІ XVIII – У ПЕРШІЙ ПОЛОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ТЕМИ] 13-20

Valeriy Kundelskyi, PARTICULAR ALGORITHMS OF THE NATIONAL POLICY OF THE RUSSIAN AUTOCRACY IN THE RIGHT-BANK UKRAINE OF THE LATE EIGHTEENTH – THE EARLY NINETEENTH CENTURIES [Валерій Кундельський, ДЕЯКІ АЛГОРИТМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОГО САМОДЕРЖАВСТВА В ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XVIII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст.] 21-30

Vasyl Mehring, LIFE AND ACTIVITY OF THE HONORARY MEMBER OF KYIV ST. VOLODYMYR UNIVERSITY – FRIEDRICH MEHRING [Василь Мерінг, ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ФРІДРІХА МЕРІНГА – ПОЧЕСНОГО ЧЛЕНА КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА] 31-38

Alina Ponypaliak, THE WAY TO STRUGGLE. THE FAMILY, CHILHOOD AND YOUNGER YEARS OF VASYL KUK (1913-1929) [Аліна Понипаляк, НА ШЛЯХУ ДО БОРОТЬБИ. РОДИНА, ДИТИНСТВО І ЮНІСТЬ ВАСИЛЯ КУКА (1913-1929 р.)] 39-47

Nataliia Matviichuk, PUBLICISTIC WRITING OF S. KUROPAS [Наталія Матвійчук, ПУБЛІЦИСТИКА С. КУРОПАСЯ] 48-53

Olena Petrauskas, THE ISSUE OF AFRICAN AMERICANS SOCIAL INTEGRATION IN THE CONTEXT OF SOLVING RACIAL PROBLEMS IN THE US [Олена Петраускас, ПРОБЛЕМА СУСПІЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ АФРОАМЕРИКАНЦІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗАННЯ РАСОВОГО ПИТАННЯ У США] 54-59

Inna Pidbereznykh, US INFLUENCE ON THE SOCIO-ECONOMIC SECTOR OF ASEAN COUNTRIES [Інна Підберезних, ВПЛИВ США НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СЕКТОР КРАЇН АСЕАН] 60-64

Yurii Pavlovych, THE IMAGE OF BELARUS AND BELARUSIANS IN THE UKRAINIAN PUBLIC OPINION (1991-2010) [Юрій Павлович, ОБРАЗ БІЛОРУСІ ТА БІЛОРУСІВ В УКРАЇНСЬКІЙ СУСПІЛЬНІЙ ДУМЦІ (1991-2010)] 65-70

HISTORY AND THEORY OF CULTURE

Volodymyr Gorpenko, THE HISTORICAL DYNAMICS OF TERMINOLOGY WITHIN MODERN CINEMA. SILENT CINEMA: SOURCES. TENDENCIES. [Володимир Горпенко, ІСТОРИЧНА ДИНАМІКА ТЕРМІНОЛОГІЇ СУЧАСНИХ ЕКРАННИХ МИСТЕЦТВ. НІМЕ КІНО: ВИТОКИ. ТЕНДЕНЦІЇ] 71-82

Oleksandr Bezruchko, PHILOSOPHER AND FILM DIRECTOR OLEKSANDR GAVRONSKIY: RETURN OF THE FORGOTTEN FIGURES OF EUROPEAN SCIENCE AND CULTURE [Олександр Безручко, ФІЛОСОФ І КІНОРЕЖИСЕР ОЛЕКСАНДР ГАВРОНСЬКИЙ: ПОВЕРНЕННЯ ЗАБУТИХ ДІЯЧІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ НАУКИ І КУЛЬТУРИ] 83-88

Olha Huliaieva, ARTISTIC LIFE OF THE SOUTH OF UKRAINE IN THE 1960-1980S OF THE 20th CENTURY [Ольга Гуляєва, ХУДОЖНЄ ЖИТТЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ У 60-80 роках XX століття] 89-93

Hanna Nikolaieva, THE RESEARCH ON ARTICULATION OF THE CITY MYTH IN THE CREATIVE ACTIVITY OF ODESA MUSICAL COMEDY THEATRE NAMED AFTER M.VODYANOY: INTERDISCIPLINARY APPROACH [Ганна Ніколаєва, ДОСЛІДЖЕННЯ АРТИКУЛЯЦІЇ МІСЬКОГО МІФУ У ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОДЕСЬКОГО ТЕАТРУ МУЗИЧНОЇ КОМЕДІЇ ім. М. ВОДЯНОГО: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД] 94-97

Mihael Konstantinov, MODEL OF COMMUNICATION ACT IN ART BY JU. M. LOTMAN [Михайло Константинов, МОДЕЛЬ КОМУНІКАТИВНОГО АКТУ В МИСТЕЦТВІ ЗА Ю.М. ЛОТМАНОМ] 98-104

Volodymyr Gorbenko, THE ART OF INTERTEXTUAL READING IN STUDYING THE LETTERS OF APOSTLE PAUL [Володимир Горбенко, МИСТЕЦТВО ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОГО ЧИТАННЯ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЛИСТІВ АПОСТОЛА ПАВЛА] 105-112

CONTEMPORARY CULTURAL STUDIES

Olena Berezinska, THE MODEL OF INTERACTION OF CULTURES OF THE ODESSA REGION [Олена Березінська, МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ КУЛЬТУР ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ] 113-119

Anna Bilous, FEATURES OF THE RHETORICAL ANALYSIS OF INTERNET-DISCOURSE [Анна Білоус, ЩОДО ОСОБЛИВОСТІ РИТОРИЧНОГО АНАЛІЗУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ] 120-127

Kristina Ester Balzhyk, INDIAN CULTURE AS THE OBJECT OF CREATIVE INTERPRETATION IN THE EUROPEAN ART [Крістіна Естер Бальжик, ІНДІЙСЬКА КУЛЬТУРА ЯК ОБ’ЄКТ ТВОРЧОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ] 128-131

PHYLOSOPHY OF HISTORY AND SOCIETY

Nataliia Nikolova, ON THE QUESTION OF CONCEPTUALITY OF KARL JASPERS’ AXIAL AGE IDEA [Наталія Ніколова, ДО ПИТАННЯ ПРО КОНЦЕПТУАЛЬНІСТЬ ІДЕЇ «ОСЬОВОГО ЧАСУ» КАРЛА ЯСПЕРСА] 132-138

Olena Bortnikova, THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES FOR STUDYING RELIGIOUS-POLITICAL SPACE AS A SOCIAL INSTITUTE [Олена Бортнікова, ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ РЕЛІГІЙНО-ПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ] 139-143

Oleksandra Stebelska, INDIFFERENCE AS A SIGN OF CRISIS PROCESSES IN THE SPIRITUAL LIFE OF SOCIETY [Олександра Стебельська, БАЙДУЖІСТЬ ЯК ВИЯВ КРИЗОВИХ ПРОЦЕСІВ У ДУХОВНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА] 144-149

Oksana Varian, MORAL AND CIVIL VIRTUES IN THE STRUCTURE OF IMAGE OF «IDEAL CITIZEN» IN ANCIENT ATHENS [Оксана Вар’ян, МОРАЛЬНІ ТА ГРОМАДЯНСЬКІ ЧЕСНОТИ В СТРУКТУРІ ОБРАЗУ «ІДЕАЛЬНОГО ГРОМАДЯНИНА» У ДАВНІХ АФІНАХ] 150-161

PARTICULAR ISSUES OF PHILOSOPHY AND LOGIC

Serhii Nimchyn, THE NATURE OF ABSURD THINGS PRIOR TO ANY SPECIAL INVESTIGATION DETAILS (ANALYTICAL SCOPE OF THE SPHERE OF ABSURD OBJECTS) [Сергій Німчин, ПРИРОДА АБСУРДНИХ РЕЧЕЙ, ЩО ПЕРЕДУЮТЬ БУДЬ-ЯКОМУ СПЕЦІАЛЬНОМУ ДОСЛІДЖЕННЮ ДЕТАЛЕЙ (АНАЛІТИЧНИЙ ХАРАКТЕР СФЕРИ АБСУРДНИХ ОБ’ЄКТІВ)] 162-170

Anna Skliar, METAPHYSICS OF LOVE IN THE PHILOSOPHY OF S. L. FRANK [Анна Скляр, МЕТАФІЗИКА ЛЮБОВІ В ФІЛОСОФІЇ С. Л. ФРАНКА] 171-179

Olesia Zahudaieva, FEATURES OF LOGICAL APPROACH TO MODELLING IN LEGAL ARGUMENTATION [Олеся Загудаєва, ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО МОДЕЛЮВАННЯ В ЮРИДИЧНІЙ АРГУМЕНТАЦІЇ] 180-185

BOOK REVIEW

Diana Ghinea, ARTISTIC CAPITALISM. REVIEW (Review of the monograph: Oana Şerban, “Artistic Capitalism. The Consumption of the Work of Art in Four Steps: Marcuse, Baudrillard, Debord and Lipovetsky”) 186-189

Comments are closed.