2016, V. 2, Iss. 4

 

European philosophical and historical discourse, 2016, Volume 2, Issue 4 – download the entire journal

Title

Table of contents

HISTORIOGRAPHY

Mykola Polovyi, Amiran Khevtsuriani, POSSIBILITIES AND LIMITATIONS OF SIMULATION IN STUDY OF HISTORIOGRAPHY OF THEORY OF HISTORY [Микола Польовий, Аміран Хевцуріані, МОЖЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ВИВЧЕННІ ІСТОРІОГРАФІЇ ТЕОРІЇ ІСТОРІЇ]  6-12

SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY

Yurii Voichun, POSITION OF CZECHS IN TERMS OF THE HABSBURG EMPIRE AS A FACTOR OF MIGRATION TO THE VOLYN PROVINCE [Войчун Юрій, СТАНОВИЩЕ ЧЕХІВ В УМОВАХ ІМПЕРІЇ ГАБСБУРГІВ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ МІГРАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЮ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ]  13-21

Olga Saraieva, RECORDS  OF LOCAL AUTHORITIES ON EDUCATIONAL ACTIVITIES OF ZEMSTVOS AT THE SOUTHEAST UKRAINE [Ольга Сараєва, МАТЕРІАЛИ ДІЛОВОДСТВА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ЩОДО ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗЕМСТВ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ]  22-34

Yaroslava Mocherniuk, MORTGAGE LENDING OF LANDLORDS IN KYIV GUBERNIA IN POST-REFORM PERIOD [Ярослава Мочернюк, ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ ПОМІЩИКІВ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У ПОРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД] 35-42

Oleksandr Ponypaliak, SPECIFICITY OF FORMATION AND FUNCTIONING OF THE OFFICER SYSTEM IN THE UKRAINIAN INSURGENT ARMY [Олександр Понипаляк, СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОФІЦЕРСЬКОЇ ЛАНКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОВСТАНСЬКІЙ АРМІЇ] 43-54

Olena Podobied, RELIGIOUS HOLIDAYS IN THE LIFE OF UKRAINIAN DISPLACED PERSONS IN POSTWAR GERMANY [Олена Подобєд, РЕЛІГІЙНІ СВЯТА У ЖИТТІ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ПОВОЄННОЇ НІМЕЧЧИНИ] 55-61

PARTICULAR ISSUES OF PHILOSOPHY

Olena Saifudinova, VALUES OF YOUTH IN THE FIELD OF PHILOSOPHICAL REFLECTION [Олена Сайфудинова, ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ В ПОЛІ ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ] 62-69

Comments are closed.