2016, V. 2, Iss. 1

 

European philosophical and historical discourse, 2016, Volume 2, Issue 1 – download the entire journal

Title

Table of contents

SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY

Pavlo Biryuk, POSITION OF VERKHOVSKI LANDS UNDER AUTHORITY OF GRAND PRINCIPALITY OF LITHUANIA 1386 – 1430 [Павло Бірюк, СТАНОВИЩЕ ВЕРХОВСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ПІД ВЛАДОЮ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО 1386 – 1430 рр.] 6-11

Andriy Voynarovskii, INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS ON TRADE-ECONOMIC SITUATION OF PODILLIA IN THE LATE XIV – XVI CENTURY[Андрій Войнаровський, ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА ТОРГІВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ПОДІЛЛЯ НАПРИКІНЦІ XIV – XVI ст.] 12-18

Halyna Kotsur, CHARITY OF KISH ATAMAN OF THE ZAPOROZHIAN SICH PETRO KALNYSHEVSKY [Галина Коцур, БЛАГОДІЙНІСТЬ КОШОВОГО ОТАМАНА ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ ПЕТРА КАЛНИШЕВСЬКОГО] 19-23

Alona Bogutska, FEATURES OF FORMATION OF URBAN AND SMALL-TOWN POPULATION OF RIGHT-BANK UKRAINE IN THE LATE XVIII – FIRST HALF OF THE XIX CENTURIES [Альона Богуцька, ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО І МІСТЕЧКОВОГО НАСЕЛЕННЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ XVIII – В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.] 24-31

Anatoliy Skrypnyk, REASONS OF THE RUSSIAN MILITARY CLASS FORMATION IN THE SOCIAL STRUCTURE OF RIGHT-BANK UKRAINE IN THE FIRST HALF OF THE NINETEENTH CENTURY [Анатолій Скрипник, ПРИЧИНИ УТВОРЕННЯ РОСІЙСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ПРОШАРКУ У СОЦІАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.] 32-38

Nataliia Biloshytska, FORMATION AND ACTIVITIES OF FACTORY INSPECTION IN UKRAINIAN LANDS (1882-1918) [Наталія Білошицька, СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАБРИЧНОЇ ІНСПЕКЦІЇ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (1882-1918 рр.)] 39-47

Vladyslav Boyechko, FEATURES OF POPULATION’S SOCIAL STRUCTURE IN THE RENAISSANCE OF THE SECOND POLISH REPUBLIC [Владислав Боєчко, ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ У ПЕРІОД ВІДРОДЖЕННЯ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ] 48-53

Yana Karpiuk, JOURNAL “NEW UKRAINE” AS A TOOL FOR PROPAGANDA OF NATIONAL IDEAS IN OCCUPIED KHARKOV IN 1941-43 [Яна Карпюк, ЧАСОПИС «НОВА УКРАЇНА» ЯК ЗАСІБ ПРОПАГАНДИ НАЦІОНАЛЬНИХ ІДЕЙ В ОКУПОВАНОМУ ХАРКОВІ В 1941-43 рр.] 54-59

Olga Zakharchuk, SLAVERY IN THE COUNTRIES OF TRANSITION TYPE AND EXPERIENCE OF UKRAINE [Ольга Захарчук, РАБСТВО В КРАЇНАХ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ ТА ДОСВІД УКРАЇНИ] 60-64

HISTORIOGRAPHY

Olga Isaenko, THE PERSONALITY OF PETER SAGAYDACHNY IN THE UKRAINIAN SOVIET HISTORIOGRAPHY OF THE MIDDLE OF THE 20th CENTURY [Ольга Ісаєнко, ПОСТАТЬ П. САГАЙДАЧНОГО В УКРАЇНСЬКІЙ РАДЯНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ] 65-70

Larysa Hrytsyk, THE STUDENT MOVEMENT IN DNIEPER UKRAINE IN THE SECOND HALF OF THE NINETEENTH – AT THE BEGINNING OF THE TWENTIETH CENTURY WITHIN THE CONTEXT OF THE UKRAINIAN “NATIONAL REVIVAL”: HISTORIOGRAPHY [Лариса Грицик, СТУДЕНТСЬКИЙ РУХ НАДДНІПРЯНЩИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. У КОНТЕКСТІ «НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ» УКРАЇНИ: ІСТОРІОГРАФІЯ] 71-78

TECHNOLOGY HISTORY STUDIES

Vitalii Yashchuk, SCIENTIFIC AND TEACHING ACTIVITIES OF PROFESSOR V. V. SKOPETSKYI (1944-2010) IN CYBERNETIC SCIENCE [Віталій Ящук, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ТА ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСОРА В.В. СКОПЕЦЬКОГО (1944-2010 рр.) У ПЛОЩИНІ КІБЕРНЕТИЧНОЇ НАУКИ] 79-84

Mariia Donska, ACTIVITY OF UKRAINIAN EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON DEVELOPMENT OF METHODS AND TECHNOLOGIES OF WATER PURIFICATION: HISTORY AND MODERNITY [Марія Донська, РОЗВИТОК МЕТОДІВ І ТЕХНОЛОГІЙ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ] 85-90

PARTICULAR ISSUES OF PHILOSOPHY

Kseniia Bogun, THE DISCOURSES OF FEAR AND HORROR IN THE PHILOSOPHY OF LATE XX – EARLY XXI [Ксенія Богун, ДИСКУРСИ СТРАХУ І ЖАХУ В ФІЛОСОФІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ ст.] 91-96

Georgy Nezabitovsky, MEDIATION AS A HEURISTIC METHOD OF CONFLICT RESOLUTION IN SCIENTIFIC REASONING [Георгій Незабитовський, МЕДІАЦІЯ ЯК ЕВРИСТИЧНИЙ МЕТОД ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТУ В НАУКОВІЙ АРГУМЕНТАЦІЇ] 97-102

Zoya Shwed, METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS TO RESEARCH INTERRELATION BETWEEN CULTURE AND RELIGION [Зоя Швед, МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ КУЛЬТУРИ ТА РЕЛІГІЇ] 103-106

Irina Krynychna, Alexander Akimov, IMPACT OF EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS ON FORMATION OF PSYCHOLOGICAL PREPAREDNESS FOR OWN ACTIVITY OF PUBLIC SERVANTS [Ірина Кринична, Олександр Акімов, ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ВЛАСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ] 107-112

Comments are closed.