2015, V. 1, Iss. 1

European philosophical and historical discourse, 2015, Volume 1, Issue 1 – download the entire journal

Title
Table of contents

SOCIAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HISTORY

Gansova E. SOCIAL PROGRAMS AS THE WAY OF REALIZATION OF LIBERAL, CONSERVATIVE AND SOCIAL-DEMOCRATIC PRINCIPLES: COMPARATIVE ASPECT [Гансова Е. СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІБЕРАЛЬНИХ, КОНСЕРВАТИВНИХ І СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ] 6-13

Pohonchenkova O. ANTIQUITY OF “SILVER AGE”: PALINGENESIS OR ENTELECHY? [Погонченкова О. АНТИЧНІСТЬ “СРІБНОЇ ДОБИ”: ПАЛІНГЕНЕСІЯ АБО ЕНТЕЛЕХІЯ?] 14-20

Timofieiev O. BERNARD DE CLAIRVAUX AS A HARBINGER OF PROTESTANTISM IDEAS [Тимофєєв О. БЕРНАРД КЛЕРВОСЬКИЙ ЯК ПРОВІСНИК ІДЕЙ ПРОТЕСТАНТИЗМУ] 21-27

Tkachenko O. WAITING THE MILLENNIAL KINGDOM: THE IDEA OF “BREAKING” OF HISTORICAL TIME IN CHRISTIAN MILLENNIALISM OF LATE ANTIQUITY AND THE MIDDLE AGES [Ткаченко О. В ОЧІКУВАННІ ТИСЯЧОЛІТНЬОГО ЦАРСТВА: ІДЕЯ «РОЗРИВУ» ІСТОРИЧНОГО ЧАСУ В ХРИСТИЯНСЬКОМУ МІЛЛЕНАРИЗМІ ПІЗНЬОЇ АНТИЧНОСТІ ТА В СЕРЕДНЬОВІЧЧІ] 28-37

Tkachenko N. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS TO ACTUALIZE THE PROBLEM OF ALTERNATIVE HISTORICAL DEVELOPMENT [Ткаченко Н. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДСТАВИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ АЛЬТЕРНАТИВНО-ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ] 38-43

Shapiro H. THE COMICS “MAUS”: FACETS OF ARTISTIC DIMENSION IN COMPREHENSION OF HOLOCAUST [Шапіро Г. КОМІКС “MAUS”: ГРАНІ ХУДОЖНЬОГО ВИМІРУ ОСМИСЛЕННЯ ГОЛОКОСТУ] 44-52

THEORY AND METHODOLOGY OF PHILOSOPHY

Halapsis О. ON THE NATURE OF THE GODS, OR “EPISTEMOLOGICAL POLYTHEISM” AS HISTORY COMPREHENSION METHOD [Халапсіс О.  ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИРОДУ БОГІВ АБО “ЕПІСТЕМОЛОГІЧНЕ БАГАТОБОЖЖЯ” ЯК МЕТОД ОСМИСЛЕННЯ ІСТОРІЇ] 53-59

Sharko O. «VAGUENESS» IN ANALYTICAL PHILOSOPHY: HISTORICAL AND TERMINOLOGICAL REMARKS [Шарко О. «VAGUENESS» В АНАЛІТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ: ІСТОРИКО-ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ЗАУВАГИ] 60-66

THE HISTORY OF UKRAINE

Zhytkov O. AGRARIAN RELATIONS IN DNIEPER UKRAINE OF MODERN PERIOD IN THE LIGHT OF POSITIVIST HISTORIOGRAPHY RESEARCH OF 1870-1920’S [Житков О. АГРАРНІ ВІДНОСИНИ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ МОДЕРНОЇ ДОБИ У СВІТЛІ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОЗИТИВІСТСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ 1870–1920-Х рр.] 67-76

Kotliar Yu.  ARMY AND PEOPLE IN MILITARY HISTORY OF UKRAINE [Котляр Ю. АРМІЯ І НАРОД У ВІЙСЬКОВІЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ] 77-83

Comments are closed.