Pro autoři

 

Vědecký a teoretický časopis “Evropský filozofický a historický diskurz” vyzývá ke spolupráci pro publikaci vědeckých článků profesoři (PhD), mladé vědcí (postgraduální studenti, uchazeče o vědecké tituly), které se specializují v různých směrech filozofie a historie.

Časopis vychází čtyřkrát ročně.

Články pro zveřejnění v prvním dílu časopisu jsou přijímány do  dne 01. dubna  a musí byt publikováné do dne 30.  dubna.
Č
lánky pro zveřejnění v druhém dílu časopisu jsou přijímány do  dne  01. června a musí byt publikováné do dne 30. června.
Č
lánky pro zveřejnění v třetím dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. října a musí byt publikováné do dne31. října.
Č
lánky pro zveřejnění ve čtvrtém dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. prosince a musí byt publikováné do dne  31. prosince.

Doba konečného přinesení članků pro každé čislo časopisu je přibližná. Vzhledem k tomu že je až moc velký počet položek v portfoliu redakce, redakční rada může libovolně změnit tuto dobu.

Navíc se poskytují služby  překladu članků do jiných evropských  jazyků.

Postup posuzování rukopisů a zasílání autorských kopii:
– autor zasýla náležně připravený a zdobený rukopis článku na redakce e-mailem: [email protected] ;
– Členové redakční rady totiž odborníci v předmětné oblasti hodnotí předložený rukopis, pak v rámci toho redakční rada rozhodne o přijetí článku k publikaci v příslušném čísle.
– autor bude informován o rozhodnutí redakční rady a v případě kladného rozhodnutí pro něj bude vystavená faktura k zaplacení za zveřejnění članku.
– nejpozději těsně před předpokládaným termínem zveřejnění příslušného čísla časopisu autor dostane e-mailem elektronickou maketu uspořádáného časopisu, a začátkem příštího měsíce už bude k dispozici autorská kopie časopisu a otisk konkretního članku.

Požadávky k rukopisům:

Objem 10 – 30 stranek. (pro výpočet stranek se bere písmo Time New Roman, velikost 14, řádkování – jeden a půl).
Jazyk članků – čeština, ukrajinština, polština, angličtina, němčina, francouzština.

U článků podávaných pro publikace v časopisu je nutně brát v úvahu tyto požadavky:
– jméno a příjmení autora, název článku, anotace objemem 1800-1900 znaků a klíčová slova se podávají ve dvou jazycích: v originálním jazyze článku a v angličtině;
– úplná informace o autorovi: titul, akademický titul, prácovní funkce, postavení, zaměstnání také se podávají v originálním jazyze článku a v angličtině;
– odkazy na zdroje a použitou literaturu se umíšt´ují na každé stránce a uvádí se v jazyce originálu, totiž nepřekládají se a netransliterují se.
– obvyklý seznam referencí se na konci článku nepodává, ale zároveň
– na konci článku navíc se podává seznam referencí a použité v članku literatury v “latiniční” podobě: všichni cyriliční písmena zde se podávají (transliterují se) latinkou.

Odkazy na použité zdroje na každé strance (číslování je zvláštní na každé stránce) se vyhotoví jako “automatický odkaz”. (V ruskojázyčním MS WORD to se provádí v menu “Vložit”/ “Odkaz” / “Poznámka pod čarou”).

Bibliografické popisy zdrojů a literatury v odkazech a v transliterovaném seznamu by měly být poskytováné na základě norem APA (American Psychological Association). Níže jsou uvedený vzorky odkazů na bibliografické zdroje.

Ilustrace k článkům (grafické a výkresy) musí byt uvedený ve formátu TIFF nebo PDF (každá postava v samotném souboru/dokumentu).

Všimněte si, prosíme, při zpracování ilustraci že v časopisu se nepouživá barevného tisku.

Rukopisy které nesplňují tyto technické požadavky redakční kolégie neregistruje a nebude probírat s účelem tisku a zveřejnění.

 

PŘÍKLADY ÚPRAVY
BIBLIOGRAFICKÉHO POPISU ZDROJŮ A LITERATURY
DLE POŽADAVKŮ  APA-STYLE

 Všeobecná pravidla:

Bibliografický popis zdrojů a literatury v odkazech na každé strance  a v transliterovaném  seznamu literatury (references) musí být  zpracován na základě norem  APA-Style, v souladu s požadavky APA (American Psychological Association).  Níže jsou uvedeny příklady zpracování nejběžnějších bibliografických zdrojů. Více informace dostanete na strance http://www.apastyle.org.

Při úpravě bibliografických popisů zdrojů a literatury dejte si pozor na  způsob psaní: rovně a kurzivou (Italic) a také na postupnost umístění prvků odkazu.

Paginální odkazy na zdroje a literaturu se uvádí v původním jazyce (v jazyce originálů), totiž nepřekládají se a netransliterují se.  Citace jsou také uváděný v původním jazyce článku.

Seznam  literatury (references) na konci článku  se uvádí latinkou. Pokud se musí uvést  odkaz na články v písmu cyrilici (včetně článků v ukrajinštině nebo v ruštině) otištěné dřivě  v časopisech a sbírkách, doporučujeme tuto variantu struktury bibliografických odkazů v sekci References:

  • Jméno a příjmení autora/-ů (transliterace);
  • Transliterováný název članku a jeho překlad v angličtině, který má být umístěný v hranatých závorkách: [];
  • Název zdroje (transliterace) a překlad jeho názvy v jazyce anglickém: [];
  • Výchozí údaje s anglickým zápisem.

V seznamu  literatury (references)  místo vydání pro  zdroje v jazyce anglickém a ukrajinském se uvádí v angličtině, a název nakladatelství se transliteruje.

Pro automatickou transliteraci názvů zdrojů v písmu cyrilici dá se použit další stránky:

– pro zdroje v ruštině:              http://www.translit.ru,

– pro zdroje v ukrajinštině:      https://slovnyk.ua/translit.php.

Odkaz na web-zdroje se má sestavit dalším způsobem: jméno autora web-stránky, název stránky, název  web-stránky (píše se kurzivou (Italic)),  adresu web-stránky oddělenou znaky < >: <URL> a pokud je možné datum poslední návštěvy/ náhledu  web-stránky v zaoblených závorkách:  () . Název měsíce nahlédnutí do web-stránky se uvádí v jazyce článku.

 

Pro vaše pohodlí jsou následující příklady uvádění zdrojů a literatury rozdělený podle typu zdroje, a každý se uvádí ve dvou variantech po sobě: první je příklad odkazu na každé stránce,  druhý je příklad odkazu  na stejný zdroj, jenže jak se má uvádět v seznamu literatury (references).

 

Monografie:

Classen, A. (2007). Old Age in the Middle Ages and the Renaissance: Interdisciplinary Approaches to a Neglected Topic. Berlin: Walter de Gruyter, 575.

Classen, A. (2007). Old Age in the Middle Ages and the Renaissance: Interdisciplinary Approaches to a Neglected Topic. Berlin: Walter de Gruyter. [in English].

 

Скальковський, А. (1994). Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького. Дніпропетровськ: Січ, 678.

Skalkovskyi, A. (1994). Istoriia Novoi Sichi, abo ostann’oho Kosha Zaporozkoho [History of the New Host or the last government Zaporizhia]. Dnipropetrovsk: Sich. [In Ukrainian]

 

Moynihan, D.P., Glazer, N. (1975). Ethnicity: Theory and Experience. Cambridge: Harvard University Press, 5.

Moynihan, D.P., Glazer, N. (1975). Ethnicity: Theory and Experience. Cambridge: Harvard University Press. [in English]

 

Мазуренко, В. Іщук, О. (2008). Василь Кук Головний командир УПА. Рівне: Видавець Олег Зень, 14-21.

Mazurenko, V. Ishchuk, O. (2008). Vasyl Kuk Holovnyi komandyr UPA. [Vasyl Kuk is the Chief commander of the UPA]. Rivne: Vydavets Oleh Zen. [in Ukrainian].

 

Článek v časopise:

Bauerlein, M. (2004-2005). Booker T. Washington and W. E. B. Du Bois: The origins of a bitter intellectual battle. The Journal of Blacks in Higher Education, 46, 106-114.

Bauerlein, M. (2004-2005). Booker T. Washington and W. E. B. Du Bois: The origins of a bitter intellectual battle. The Journal of Blacks in Higher Education, no. 46, 106-114. [in English].

 

Musilová, K. (2017). Možnosti aplikace konceptu postmateriálního štěpení na substátních úrovních. Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75. doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.1.55

Musilová, K. (2017). Mozhnosti aplikace konceptu postmaterialnigo shtepeni na substatnih urovnih. [The Possibilities and Limits of Applying the Concept of Postmaterial Cleavage on Sub-State Levels]. Central European Political Studies Review, no. 19(1), 55-75. doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.1.55 [in Czech].

 

Nye, J.S., Owens, W.A. (1996). America’s Information Edge. Foreign Affairs, March/April, 49-67.

Nye, J.S., Owens, W.A. (1996). America’s Information Edge. Foreign Affairs, March/April, 49-67. [in English].

 

Botan, M., Corbu, N., Sandu, D. (2016). The complicated relation between news frames and political trust: a case study of Romania. Středoevropské politické studie, 18(2-3), 122-140. doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2016.23.122

Botan, M., Corbu, N., Sandu, D. (2016). The complicated relation between news frames and political trust: a case study of Romania. Stredoevropske politichke studie. [The Middle East European Political Studies], no. 18(2-3), 122-140. doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2016.23.122 [in English].

 

Teze a myšklenky konference:

Башлик, Д.О. (2015). Історичні передумови для сучасного економічного суперництва Японії та Китаю. Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 жовтня 2015 р.), 89-91.

Bashlik, D.O. (2015). Іstorichnі peredumovi dlya suchasnogo ekonomіchnogo supernictva Yaponіy ta Kitayu. [Historical prerequisites for the current economic rivalry of Japan and China]. Polіtologіya, fіlosofіya, socіologіya: konturi mіzhdisciplіnarnogo peretinu: materіali ІІІ Mіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї konferencії (m. Odesa, 15-16 zhovtnya 2015 r.). [Political science, philosophy, sociology: contours of the interdisciplinary section: materials of the 3rd International Scientific and Practical Conference (Odesa, October 15-16, 2015)], 89-91. [in Ukrainian].

 

Давиденко, М.Л., Сірик, О.М. (2013) Сучасні проблемні питання тлумачення статті 152 Кримінального кодексу України. Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.), 2, 284-285.

Davidenko, M.L., Sіrik, O.M. (2013) Suchasnі problemnі pitannya tlumachennya stattі 152 Krimіnalnogo kodeksu Ukraini. [Current issues of interpretation of Article 152 of the Criminal Code of Ukraine]. Pravove zhittya suchasnoї Ukraini: materіali Mіzhnarodnoi naukovoi konferencіi profesorsko-vikladackogo ta aspіrantskogo skladu (m. Odesa, 16-17 travnya 2013 r.) [The Legal Life of Modern Ukraine: Materials of the International Scientific Conference of the Teaching and Postgraduate Students (Odessa, May 16-17, 2013)], 2, 284-285. [in Ukrainian].

 

Odkazy na  webstránky:

Burghardt, W.E.B. Strivings in the Negro People. World edition – The Atlantic. <https://goo.gl/EntdDB> (2016, August, 20).

Burghardt, W.E.B. Strivings in the Negro People. World edition – The Atlantic. <https://goo.gl/EntdDB> [in English]. (2016, August, 20).

 

Тихонов, А. К. Политика Российской империи по отношению к католикам, мусульманам, иудеям в последней четверти ХVІІІ –  начале ХХ в. disserCat  электронная библиотека диссертаций. <www.dissercat.com/content/politika-rossiiskoi-imperii-po-otnosheniyu-k-katolikam-musulmanam-iudeyam-v-poslednei-chetve> (2017, февраль, 01).

Tihonov, A.K. (2008). Politika Rossijskoj imperii po otnosheniju k katolikam, musul’manam, iudejam v poslednej chetverti XVІІІ – nachale XX v. [Politics of the Russian Empire in relationships for Catholics, Muslims, yudeyam in posledney fourth XVIII – early twentieth century]. disserCat  ehlektronnaya biblioteka dissertacij. [disserCat – electronic library of dissertations].  <www.dissercat.com/content/politika-rossiiskoi-imperii-po-otnosheniyu-k-katolikam-musulmanam-iudeyam-v-poslednei-chetve> (2017, February, 01). [in Russian].

 

Hadiz, V.R., Chryssogelos A.  Populism in world politics: A comparative cross-regional perspective. International Political Science Review: SAGE Journals. <http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0192512117693908 > (2017, September, 18).

Hadiz, V.R., Chryssogelos A.  Populism in world politics: A comparative cross-regional perspective. International Political Science Review: SAGE Journals. <http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0192512117693908 > [in English]. (2017, September, 18).

 

How Martin Luther King’s ‘I Have A Dream’ Speech Changed The World. The World Post. <http://goo.gl/8qpRnr> (2016, December, 10).

How Martin Luther King’s ‘I Have A Dream’ Speech Changed The World. The World Post. <http://goo.gl/8qpRnr> [in English]. (2016, December, 10).

 

Archivní zdroje a rukopisy:

Державний архів Хмельницької області, ф.120, оп.1, спр.91, 25 арк.

Derzhavnyi arkhiv Khmelnytskoi oblasti [State Archives of Khmelnytsky Region], f. 120, op. 1, spr. 91. [in Ukrainian].

 

Інститут рукопису ЦНБ ім. В.І. Вернадського, Ф. 9, Оп. 1, Спр. 1527−1578, арк. 14.

Instytut rukopysu TsNB im. V.I. Vernadskoho [Institute of Manuscript V.I. Vernadsky Central Scientific Library], F. 9, Op. 1, Spr. 1527−1578. [In Church Slavonic]

 

Центральний державний історичний архів України в м. Києві, ф. 442, оп. 445, спр.15, арк. 46.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy v m. Kyievi [Central State Historical Archive of Ukraine in Kyiv], f. 533, op. 1-a, spr. 15 [in Ukrainian].

Comments are closed.