Авторам

Науково-теоретичний журнал «Evropský filozofický a historický diskurz» («Європейський філософський та історичний дискурс») запрошує до співпраці у рамках публікації наукових статей докторів наук, кандидатів наук, молодих вчених (аспірантів, здобувачів), які спеціалізуються в різних галузях філософії, історії та культурології.

Завдяки продовженню грантової підтримки з боку “Наукового бюро” наше видання отримало моживість друкувати в кожному номері за 2019 рік по 5 статей українських та білоруських авторів безкоштовно.

Журнал виходить 4 рази на рік.

Нині формуються перший, другий та третій номери журналу за 2020 рік.

Статті для публікації в першому номері журналу приймаються до 1 квітня і виходять друком до 30 квітня.
Статті для публікації в другому номері журналу приймаються до 1 червня і виходять друком до 30 червня.
Статті для публікації в третьому номері журналу приймаються до 1 жовтня і виходять друком до 31 жовтня.
Статті для публікації в четвертому номері журналу приймаються до 1 грудня і виходять друком до 31 грудня.

Терміни закінчення прийняття статей до відповідних номерів журналу — орієнтовні. У зв’язку із великою кількістю статей у редакційному портфелі редколегія може довільно змінювати ці терміни.

Вказані терміни виходу номерів журналу із друку — незмінні.

Надаються додаткові послуги з перекладу статей іноземними мовами.

Процедура розгляду рукописів та розсилання авторських примірників:
– автор надсилає відповідним чином оформлений рукопис статті електронною поштою на адресу редакції: [email protected]
– члени редколегії-фахівці у предметній області рукопису рецензують наданий рукопис, на підставі чого редколегія приймає рішення про можливість прийняття статті до друку у відповідному номері журналу;
– авторові повідомляється про рішення редколегії та (у випадку позитивного рішення) виставляється рахунок на оплату публікації;
– не пізніше передбаченої дати виходу відповідного номеру авторові надсилається електронний макет журналу, а на початку наступного місяця надсилаються авторський примірник журналу та відтиски статті.

Вимоги до рукописів:

Обсяг: 10 – 30 сторінок (для розрахунку сторінок використовується шрифт Time New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – полуторний).

Статті приймаються українською, чеською, польською, англійською, німецькою, французькою мовами.

В статті, яка подається для публікації в журналі, обов’язково мають бути враховані наступні вимоги:
– прізвище та ім’я автора, назва статті, анотація (обсягом 700-900 знаків) та ключові слова подаються двома мовами: мовою статті та англійською мовою;
– повні відомості про автора: звання, ступені, посада, місце роботи також подаються мовою статті та англійською мовою;
– обов’язково подається ORCID-ідентифікатор автора (отримати його можна на сторінці https://orcid.org);
– посилання на джерела та літературу робляться посторінково та подаються мовою оригіналів, тобто не перекладаються та не транслітеруються;
– звичайний список літератури наприкінці статті не подається, але водночас
– наприкінці статті додатково розміщується список цитованої та використаної у статті літератури в «латинізованому» вигляді: в ньому всі кириличні літери транслітеруються латиницею.

Для автоматичної транслітерації кириличних джерел можна скористатися сайтами http://www.translit.ru – для російськомовних джерел, та http://translit.kh.ua/ — для українських джерел.

Вкрай бажано подавати статті у форматі rtf (у текстовому процесорі типу MS WORD це робиться через опцію «зберегти як» та обрати інший тип файлу – Reach Text Format).

Посторінкові посилання (нумерація починається на кожній сторінці) робляться за допомогою т.зв. «автоматичних посилань». У русифікованому текстовому процесорі MS WORD це робиться через пункти меню «Вставка»/«Ссылка»/«Сноска».

Бібліографічні описи джерел і літератури у посиланнях та у трансілетрованому списку літератури мають бути оформлені згідно з угодами APA (American Psychological Association). Нижче наведено зразки оформлення бібліографічних джерел.

Ілюстрації до статей (графіка, малюнки і діаграми) подаються у форматі TIFF або PDF (кожен малюнок в окремому файлі).
При підготовці ілюстрацій слід мати на увазі, що в журналі не використовується кольоровий друк.

Рукописи, які не відповідають цим технічним вимогам, редакція не реєструє і не розглядає з метою публікації.

 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ
БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ APASTYLE

Загальні правила:

Бібліографічні описи джерел і літератури у посторінкових посиланнях та у транслітерованому списку літератури (references) мають бути оформлені відповідно до вимог APA-Style згідно з угодами APA (American Psychological Association). Нижче наведено зразки оформлення найбільш поширених бібліографічних джерел. Більш докладну інформацію можна отримати на сайті: http://www.apastyle.org.

При оформленні бібліографічних описів джерел і літератури потрібно враховувати пряме та курсивне (Italic) начертання тексту, а також послідовність розміщення елементів посилання.

Посторінкові посилання на джерела та літературу подаються мовою оригіналів, тобто не перекладаються та не транслітеруються. Цитати також подаються мовою статті.

Список літератури (references) наприкінці статті оформляється латиницею. При оформленні бібліографічних посилань на кириличні (в тому числі україномовні та російськомовні) статті, надруковані в журналах та збірниках, рекомендуємо такий варіант структури бібліографічних посилань в розділі References:

– ПІБ авторів (транслітерація);

– назва статті у варіанті, що транслітерується, і переклад назви статті англійською мовою в квадратних дужках [ ];

– назва джерела (транслітерація) і переклад назви джерела англійською мовою [ ];

– вихідні дані з позначеннями англійською мовою.

У References місто видання у англомовних та україномовних джерелах вказується англіською мовою, а назва видавництва – траснлітерується.

Для автоматичної транслітерації кириличних джерел можна скористатися сайтами http://www.translit.ru – для російськомовних джерел, та http://www.slovnyk.ua/services/translit.php — для українських джерел.

При оформленні посилання на матеріали web-сайтів посилання включає ім’я автора сторінки, назву сторінки, назву сайту (набирається курсивом), адресу сайту <URL>, виділену знаками <>, та, за можливості, дату останнього перегляду цього сайту (в круглих дужках). Місяць перегляду web-сторінки подається мовою статті.

Для Вашої зручності, наведені нижче приклади оформлення джерел та літератури розділені за видами таких джерел, та кожен із них наводиться послідовно в двох форматах: перший – приклад посторінкового посилання; другий – приклад посилання на те саме джерело, як воно має бути наведено в списку літератури (references).

 

Монографія

Classen, A. (2007). Old Age in the Middle Ages and the Renaissance: Interdisciplinary Approaches to a Neglected Topic. Berlin: Walter de Gruyter, 575.

Classen, A. (2007). Old Age in the Middle Ages and the Renaissance: Interdisciplinary Approaches to a Neglected Topic. Berlin: Walter de Gruyter. [in English].

 

Скальковський, А. (1994). Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького. Дніпропетровськ: Січ, 678.

Skalkovskyi, A. (1994). Istoriia Novoi Sichi, abo ostann’oho Kosha Zaporozkoho [History of the New Host or the last government Zaporizhia]. Dnipropetrovsk: Sich. [In Ukrainian]

 

Moynihan, D.P., Glazer, N. (1975). Ethnicity: Theory and Experience. Cambridge: Harvard University Press, 5.

Moynihan, D.P., Glazer, N. (1975). Ethnicity: Theory and Experience. Cambridge: Harvard University Press. [in English]

 

Мазуренко, В. Іщук, О. (2008). Василь Кук Головний командир УПА. Рівне: Видавець Олег Зень, 14-21.

Mazurenko, V. Ishchuk, O. (2008). Vasyl Kuk Holovnyi komandyr UPA. [Vasyl Kuk is the Chief commander of the UPA]. Rivne: Vydavets Oleh Zen. [in Ukrainian].

 

Стаття в журналі

Bauerlein, M. (2004-2005). Booker T. Washington and W. E. B. Du Bois: The origins of a bitter intellectual battle. The Journal of Blacks in Higher Education, 46, 106-114.

Bauerlein, M. (2004-2005). Booker T. Washington and W. E. B. Du Bois: The origins of a bitter intellectual battle. The Journal of Blacks in Higher Education, no. 46, 106-114. [in English].

 

Musilová, K. (2017). Možnosti aplikace konceptu postmateriálního štěpení na substátních úrovních. Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75. doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.1.55

Musilová, K. (2017). Mozhnosti aplikace konceptu postmaterialnigo shtepeni na substatnih urovnih. [The Possibilities and Limits of Applying the Concept of Postmaterial Cleavage on Sub-State Levels]. Central European Political Studies Review, no. 19(1), 55-75. doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.1.55 [in Czech].

 

Nye, J.S., Owens, W.A. (1996). America’s Information Edge. Foreign Affairs, March/April, 49-67.

Nye, J.S., Owens, W.A. (1996). America’s Information Edge. Foreign Affairs, March/April, 49-67. [in English].

 

Botan, M., Corbu, N., Sandu, D. (2016). The complicated relation between news frames and political trust: a case study of Romania. Středoevropské politické studie, 18(2-3), 122-140. doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2016.23.122

Botan, M., Corbu, N., Sandu, D. (2016). The complicated relation between news frames and political trust: a case study of Romania. Stredoevropske politichke studie. [The Middle East European Political Studies], no. 18(2-3), 122-140. doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2016.23.122 [in English].

 

Тези конференції

Башлик, Д.О. (2015). Історичні передумови для сучасного економічного суперництва Японії та Китаю. Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 жовтня 2015 р.), 89-91.

Bashlik, D.O. (2015). Іstorichnі peredumovi dlya suchasnogo ekonomіchnogo supernictva Yaponіy ta Kitayu. [Historical prerequisites for the current economic rivalry of Japan and China]. Polіtologіya, fіlosofіya, socіologіya: konturi mіzhdisciplіnarnogo peretinu: materіali ІІІ Mіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї konferencії (m. Odesa, 15-16 zhovtnya 2015 r.). [Political science, philosophy, sociology: contours of the interdisciplinary section: materials of the 3rd International Scientific and Practical Conference (Odesa, October 15-16, 2015)], 89-91. [in Ukrainian].

 

Давиденко, М.Л., Сірик, О.М. (2013) Сучасні проблемні питання тлумачення статті 152 Кримінального кодексу України. Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.), 2, 284-285.

Davidenko, M.L., Sіrik, O.M. (2013) Suchasnі problemnі pitannya tlumachennya stattі 152 Krimіnalnogo kodeksu Ukraini. [Current issues of interpretation of Article 152 of the Criminal Code of Ukraine]. Pravove zhittya suchasnoї Ukraini: materіali Mіzhnarodnoi naukovoi konferencіi profesorsko-vikladackogo ta aspіrantskogo skladu (m. Odesa, 16-17 travnya 2013 r.) [The Legal Life of Modern Ukraine: Materials of the International Scientific Conference of the Teaching and Postgraduate Students (Odessa, May 16-17, 2013)], 2, 284-285. [in Ukrainian].

 

Посилання на web-ресурс

Burghardt, W.E.B. Strivings in the Negro People. World edition – The Atlantic. <https://goo.gl/EntdDB> (2016, August, 20).

Burghardt, W.E.B. Strivings in the Negro People. World edition – The Atlantic. <https://goo.gl/EntdDB> [in English]. (2016, August, 20).

 

Тихонов, А. К. Политика Российской империи по отношению к католикам, мусульманам, иудеям в последней четверти ХVІІІ –  начале ХХ в. disserCat  электронная библиотека диссертаций. <www.dissercat.com/content/politika-rossiiskoi-imperii-po-otnosheniyu-k-katolikam-musulmanam-iudeyam-v-poslednei-chetve> (2017, февраль, 01).

Tihonov, A.K. (2008). Politika Rossijskoj imperii po otnosheniju k katolikam, musul’manam, iudejam v poslednej chetverti XVІІІ – nachale XX v. [Politics of the Russian Empire in relationships for Catholics, Muslims, yudeyam in posledney fourth XVIII – early twentieth century]. disserCat  ehlektronnaya biblioteka dissertacij. [disserCat – electronic library of dissertations].  <www.dissercat.com/content/politika-rossiiskoi-imperii-po-otnosheniyu-k-katolikam-musulmanam-iudeyam-v-poslednei-chetve> (2017, February, 01). [in Russian].

 

Hadiz, V.R., Chryssogelos A.  Populism in world politics: A comparative cross-regional perspective. International Political Science Review: SAGE Journals. <http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0192512117693908 > (2017, September, 18).

Hadiz, V.R., Chryssogelos A.  Populism in world politics: A comparative cross-regional perspective. International Political Science Review: SAGE Journals. <http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0192512117693908 > [in English]. (2017, September, 18).

 

How Martin Luther King’s ‘I Have A Dream’ Speech Changed The World. The World Post. <http://goo.gl/8qpRnr> (2016, December, 10).

How Martin Luther King’s ‘I Have A Dream’ Speech Changed The World. The World Post. <http://goo.gl/8qpRnr> [in English]. (2016, December, 10).

 

Архівні та бібліотечні матеріали

Державний архів Хмельницької області, ф.120, оп.1, спр.91, 25 арк.

Derzhavnyi arkhiv Khmelnytskoi oblasti [State Archives of Khmelnytsky Region], f. 120, op. 1, spr. 91. [in Ukrainian].

 

Інститут рукопису ЦНБ ім. В.І. Вернадського, Ф. 9, Оп. 1, Спр. 1527−1578, арк. 14.

Instytut rukopysu TsNB im. V.I. Vernadskoho [Institute of Manuscript V.I. Vernadsky Central Scientific Library], F. 9, Op. 1, Spr. 1527−1578. [In Church Slavonic]

 

Центральний державний історичний архів України в м. Києві, ф. 442, оп. 445, спр.15, арк. 46.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy v m. Kyievi [Central State Historical Archive of Ukraine in Kyiv], f. 533, op. 1-a, spr. 15 [in Ukrainian].

Comments are closed.