Авторам

 

Науково-теоретичний журнал «Evropský filozofický a historický diskurz» («Європейський філософський та історичний дискурс») запрошує до співпраці у рамках публікації наукових статей докторів наук, кандидатів наук, молодих вчених (аспірантів, здобувачів), які спеціалізуються в різних галузях філософії, історії та культурології.

Журнал виходить 4 рази на рік.

Нині формуються перший та другий номери журналу за 2017 рік.

Статті для публікації в першому номері журналу приймаються до 1 квітня і виходять друком до 30 квітня.
Статті для публікації в другому номері журналу приймаються до 1 червня і виходять друком до 30 червня.
Статті для публікації в третьому номері журналу приймаються до 1 жовтня і виходять друком до 31 жовтня.
Статті для публікації в четвертому номері журналу приймаються до 1 грудня і виходять друком до 31 грудня.

Терміни закінчення прийняття статей до відповідних номерів журналу — орієнтовні. У зв’язку із великою кількістю статей у редакційному портфелі редколегія може довільно змінювати ці терміни.

Вказані терміни виходу номерів журналу із друку — незмінні.

Надаються додаткові послуги з перекладу статей іноземними мовами.

Процедура розгляду рукописів та розсилання авторських примірників:
– автор надсилає відповідним чином оформлений рукопис статті електронною поштою на адресу редакції: [email protected]
– члени редколегії-фахівці у предметній області рукопису рецензують наданий рукопис, на підставі чого редколегія приймає рішення про можливість прийняття статті до друку у відповідному номері журналу;
– авторові повідомляється про рішення редколегії та (у випадку позитивного рішення) виставляється рахунок на оплату публікації;
– не пізніше передбаченої дати виходу відповідного номеру авторові надсилається електронний макет журналу, а на початку наступного місяця надсилаються авторський примірник журналу та відтиски статті.

Вимоги до рукописів:

Обсяг: 10 – 30 сторінок (для розрахунку сторінок використовується шрифт Time New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – полуторний).

Статті приймаються українською, чеською, польською, англійською, німецькою, французькою мовами.

В статті, яка подається для публікації в журналі, обов’язково мають бути враховані наступні вимоги:
– прізвище та ім’я автора, назва статті, анотація (обсягом 700-900 знаків) та ключові слова подаються двома мовами: мовою статті та англійською мовою;
– повні відомості про автора: звання, ступені, посада, місце роботи також подаються мовою статті та англійською мовою;
– посилання на джерела та літературу робляться посторінково та подаються мовою оригіналів, тобто не перекладаються та не транслітеруються;
– звичайний список літератури наприкінці статті не подається, але водночас
– наприкінці статті додатково розміщується список цитованої та використаної у статті літератури в «латинізованому» вигляді: в ньому всі кириличні літери транслітеруються латиницею.

Для автоматичної транслітерації кириличних джерел можна скористатися сайтами http://www.translit.ru – для російськомовних джерел, та http://translit.kh.ua/ — для українських джерел.

Вкрай бажано подавати статті у форматі rtf (у текстовому процесорі типу MS WORD це робиться через опцію «зберегти як» та обрати інший тип файлу – Reach Text Format).

Посторінкові посилання (нумерація починається на кожній сторінці) робляться за допомогою т.зв. «автоматичних посилань». У русифікованому текстовому процесорі MS WORD це робиться через пункти меню «Вставка»/«Ссылка»/«Сноска».

Бібліографічні описи джерел і літератури у посиланнях та у трансілетрованому списку літератури мають бути оформлені згідно з угодами APA (American Psychological Association). Нижче наведено зразки оформлення бібліографічних джерел.

Ілюстрації до статей (графіка і малюнки) подаються у форматі TIFF або JPEG (кожен малюнок в окремому файлі).
При підготовці ілюстрацій слід мати на увазі, що в журналі не використовується кольоровий друк.

Рукописи, які не відповідають цим технічним вимогам, редакція не реєструє і не розглядає з метою публікації.

Зразки оформлення бібліографічного опису джерел і літератури згідно з угодами APA (American Psychological Association) порівняно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006:

Загальні правила: посторінкові посилання на джерела та літературу подаються мовою оригіналів, тобто не перекладаються та не транслітеруються.
Місяць перегляду web-сторінки подається мовою статті.
Цитати також подаються мовою статті.

Приклад оформлення посилання
згідно вимог АРА, які прийняті в журналі
Приклад оформлення посилання
згідно вимог ДСТУ (для порівняння)

При посиланні на книгу цілком:

Гізель, Інокентій, Довга, Л. (ред.-упоряд.) (2011). Вибрані твори у 3-х томах. Т. 2. Київ, Львів. Інокентій Ґізель. Вибрані твори у 3-х томах / ред.-упоряд. Л. Довга. – К. : Львів, «Свічадо», 2011. – Т. 2. – 461 с.
Попович, М. (2011). Бути людиною. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія». Попович М. Бути людиною / М. Попович. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 223 с.
Горобець, К.В. (2012). Аксіосфера права та її компоненти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.12 «Філософія права». Одеса. Горобець К. В. Аксіосфера права та її компоненти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 «Філософія права» / К. В. Горобець. – Одеса, 2012

При посиланні на том

Миронов, Б.Н. (2003). Социальная история России периода империи (XVIII ‑ начало XX в.). Т. 1. 3-е изд., испр., доп. Санкт-Петербург: «Дмитрий Буланин». Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII ‑ начало XX в.) : в 2 т. / Б. Н. Мирнов. ‑ 3-е изд., испр., доп. – СПб. : «Дмитрий Буланин». – 2003. – Т. 1. – 548 с.
Систематический свод постановлений Екатеринославского губернского земского собрания. 1866-1913 гг. (1914). (Т. 1. 1866-1889). Екатеринослав: Типография губернского земства, 334. Систематический свод постановлений Екатеринославского губернского земского собрания. 1866-1913 гг. – Екатеринослав : Типография губернского земства, 1914. – Т. 1. 1866-1889. – С. 334.

При посиланні на окремі сторінки книжкових та періодичних видань

Nefedov, S. (2003). A model of demographic cycles in a traditional society: the case of Ancient China. Social Evolution & History, vol. 3, 1, 69–80. Nefedov S. A model of demographic cycles in a traditional society: the case of Ancient China / S. Nefedov // Social Evolution & History. – 2003. – Vol. 3. – № 1. – P. 69–80.
Миронов, Б.Н. (2003). Социальная история России периода империи (XVIII ‑ начало XX в.). Т. 1. 3-е изд., испр., доп. Санкт-Петербург: «Дмитрий Буланин», 237. Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.) : в 2 т. / Б. Н. Мирнов. – 3-е изд., испр., доп. – СПб. : «Дмитрий Буланин». – 2003. – Т. 1. – С. 237.
Святець, Ю.А. (2003). Аграрна типологія округів України за даними весняного вибіркового перепису 1926 р. Вісник Дніпропетровського унівесритету. Історія та археологія, вип. 11. Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, ,191−212. Святець Ю. А. Аграрна типологія округів України за даними весняного вибіркового перепису 1926 р. / Ю. А. Святець // Вісник Дніпропетровського унівесритету. Історія та археологія / редкол.: С. І. Світленко (відп. ред.) та ін. − Д. : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2003. − Вип. 11. − С. 191−212.
Злами в історії як точки біфуркації (2008). Ейдос, вип. 3, ч. 1. Київ: Ін-т історії України НАН України, 297−318. Злами в історії як точки біфуркації // Ейдос. – К.и: Ін-т історії України НАН України, 2008. – Вип. 3, ч. 1. – С. 297−318.
Молчанов, Ю.Б. (1990). Проблема времени в современной науке. Москва, 27. Молчанов Ю. Б. Проблема времени в современной науке / Ю. Б. Молчанов. – М., 1990. – С. 27.
Rubia, K., Schuri, U. D. Y. V., Poeppel Cramon, E. (1997). Time estimation as a neuronal network property: a lesion study. Neuro Report, 8(5) (Mar 24), 1273-1276. Rubia K. Time estimation as a neuronal network property: a lesion study / K. Rubia, U. Schuri, D. Y. V. Cramon, E. Poeppel // Neuro Report. 1997. – № 8(5) (Mar 24). – Р. 1273-1276.
Dreyfus, H. (2006). A Companion to Phenomenology and Existentialism. Blackwell. Dreyfus H. A Companion to Phenomenology and Existentialism / H. Dreyfus. – Blackwell, 2006.
Kaufmann, W. (1956). Existentialism: From Dostoevesky to Sartre. New York, 12. Kaufmann W. Existentialism: From Dostoevesky to Sartre / Walter Kaufmann. – New York, 1956. – Р. 12.

При посиланні на Закони Російської імперії (мають особливості реквізитів у порівнянні із сучасними законами)
без посилання на статтю:

Высочайше утвержденное Общее Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости (1961). Полное собрание законов Российской империи ІІ, Т. 36, Отд. 1, № 36657. Высочайше утвержденное Общее Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. 19 февраля 1961 г. // ПСЗ ІІ. – Т. 36. – Отд. 1. – № 36657.

При посиланні на Закони Російської імперії (мають особливості реквізитів у порівнянні із сучасними законами)
із посиланням на статтю закону:

Высочайше утвержденное Общее Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, ст. 27, ІІ, п. 3. (1961). Полное собрание законов Российской империи ІІ, Т. 36, Отд. 1, № 36660. Высочайше утвержденное Положение о губернских и уездных по крестьянским делам учреждениях. 19 февраля 1861 г. // ПСЗ ІІ. – № 36660. – Cт. 27, ІІ, п. 3.

При посиланні на Збірки матеріалів офіційного діловодства:

Постановления VII очередного Екатеринославского губернского земского собрания с 28 октября по 12 ноября 1872 года (1873). Екатеринослав: В типографии губернского правления, 153-156. Постановления VII очередного Екатеринославского губернского земского собрания с 28 октября по 12 ноября 1872 года. – Екатеринослав : В типографии губернского правления, 1873, – C. 153–156.

При посиланні на web-ресурси
посилання включає ім’я автора сторінки, назву сторінки, назву сайту (набирається курсивом),
адресу сайту (URL), виділену знаками <>, та, за можливості, дату останнього перегляду сайту (в круглих дужках)
автором посилання:

Russell, B. The Principles of Mathematics (1903). <http://fair-use.org/bertrand-russell/the-principles-of-mathematics/> (2015, January, 5). Russell B. The Principles of Mathematics (1903) / Bertrand Russell // http://fair-use.org/bertrand-russell/the-principles-of-mathematics/
Wainwright, W. Concepts of God. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. <http://plato.stanford.edu/archives/win2010/entries/concepts-god/> (2015, January, 5). Wainwright W. Concepts of God / William Wainwright // The Stanford Encyclopedia of Philosophy / ed. Edward N. Zalta // http://plato.stanford.edu/archives/win2010/entries/concepts-god/

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ (REFERENCES) ТРАНСЛІТЕРОВАНОГО У РОМАНСЬКОМУ АЛФАВІТІ (ЛАТИНИЦЯ)

 

При оформленні бібліографічних посилань на кириличні (в тому числі україномовні та російськомовні) статті, надруковані в журналах та збірниках, рекомендуємо такий варіант структури бібліографічних посилань в розділі References:

ПІБ авторів (транслітерація);

назва статті у варіанті, що транслітерується, і переклад назви статті англійською мовою в квадратних дужках [ ];

назва джерела (транслітерація) і переклад назви джерела англійською мовою [ ];

вихідні дані з позначеннями англійською мовою або лише цифрові (останнє залежно від вживаного стандарту опису).

Опис статті з журналу:

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. (2008). Tekhniko-ekonomichna optimizatsiya dizainu gidrorazryvu plasta [Techno-economic optimization of the design of hydraulic fracturing]. Neftyanoe khozyaistvo – Oil Industry, no. 11, 54-57 [in Ukrainian].

Опис статті зі збірника:

Dziubenko, Y. (2015). Main theoretical approaches on the issue of threat to democracy. Aktualʹni problemy polityky: zbirnyk naukovyx pracʹ [Actual problems of policy: Collected papers]. Odesa, 98 [in English].

Небажане таке подання посилань (заголовок статті лише транслітерується, без перекладу):

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. (2008). Tekhniko-ekonomichna optimizatsiya dizainu gidrorazryvu plasta. Neftyanoe khozyaistvo – Oil Industry, no. 11, 54-57.

 

У References абсолютно недопустимо використовувати український ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». В жодному із зарубіжних стандартів бібліографічного опису не використовуються розділові знаки, вживані в українському ДСТУ («//» і «–»). Назва джерела і вихідні дані відділяються від авторів і заголовка статті типом шрифту, найчастіше, курсивом (italics), крапкою або комою.

Перетворюючи бібліографічний опис за ДСТУ у опис за АРА треба зробити наступне:

  1. Прибираємо спеціальні роздільники між полями та лапки («//», «–», «’’,,»).
  2. В квадратних дужках після транслітерації пишемо перекладений заголовок статті і назву джерела англійською мовою.
  3. Пишемо англійською мовою повне місце видання (видавництво залишаємо транслітерованим). Додаємо в кінець речення [in Ukrainian, in Russian і т.п.].

Наприклад:

Kochukova E.V. Pavlova O.V. (2009). Raftopulo Iu.B. Sistema ekspertnykh otsenok v informatsionnom obespechenii uchenykh [The peer review system in the information providingof scientists] Informatsionnoe obespechenie nauki. Novye tekhnologii: Sb. nauch. tr., [Information Support of Science. New Technologies: Collected papers]. Moscow: Nauchnyi Mir, 190-199 [in Russian].

 

Бібліографічний опис за стандартом АРА:

Popovych, M. (2011). Buty liudynoiu [To be a human]. Kyiv: Vydavnychyj dim «Kyievo-Mohylians’ka akademiia» [in Ukrainian].

Sistematicheskij svod postanovlenij Ekaterinoslavskogo gubernskogo zemskogo sobranija. 1866-1913 gg. (1914). (T. 1. 1866-1889) [The systematic digest of regulations of Yekaterinoslav gubernial zemstvo assembly]. Yekaterinoslav: Tipografija gubernskogo zemstva, 334. [in Russian].

Sviatets’, Yu.A. (2003). Ahrarna typolohiia okruhiv Ukrainy za danymy vesnianoho vybirkovoho perepysu 1926 r. [Agricultural typology of Ukraine’s districts according to selective census in spring 1926].  Visnyk Dnipropetrovs‘koho univesrytetu. Istoriia ta arkheolohiia, vyp. 11 [Bulletin of Dnipropetrivsk University. History and archeology, iss. 11]. Dnipropetrivsk: Vyd-vo Dnipropetr. un-tu, 191−212 [in Ukrainian].

Comments are closed